Робоча програма навчальної дисципліни соціальна психологія (шифр І назва навчальної дисципліни)

Вид материалаДокументы

Содержание


Соціальна психологія.
Гапон Надія Павлівна
Опис навчальної дисципліни (Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Вікова психологія”)
Рік підготовки
Практичні, семінарські
Самостійна робота
Мета та завдання навчальної дисципліни
Тема 2. Історія формування соціально-психологічних ідей
Тема 3. Розвиток української соціальної психології
Змістовий модуль 2. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ
Схильність до міркувань на користь власного Я.
Справляння враження на інших.
Рольова поведінка та установки.
Причини впливу поведінки на установки.
Тема 6. Природа людини та культурна диверситивність
Підходи до вивчення ґендерно-рольової поведінки
Особливості чоловічої та жіночої психології.
Психологічні дослідження ґендеру.
Змістовий модуль 3. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ ТА МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН
Вплив „комунікатора”.
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2   3   4   5   6   7


Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра психології


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИСОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

(шифр і назва навчальної дисципліни)


напряму підготовки 6.030102 психологія

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)______психологія______________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення Філософський факультет


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Львів – 2010

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю психологія. - Львів: ________, 2010.- 63 с.


Розробники: Гапон Надія Павлівна, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри психології.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)_________

_______________________________________________________________________________


Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.


Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)________________________


_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________, 20__

 __________, 20__

  1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Вікова психологія”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, – 2

Галузь знань

0301 – соціально-політичні науки

(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 2

Напрям

6.030102 – психологія

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 5

Спеціальність (професійне спрямування)

психологія

3-й

3-й

Курсова робота - 1

Семестр

Загальна кількість годин - 144

5-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента - 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

36 год.

14 год.

Практичні, семінарські

36 год.

4 год.

ЛабораторніСамостійна робота

72 год.

70 год.

ІНДЗ: –

Вид контролю – іспит