Методичні рекомендації І тематика курсових робіт для студентів Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Бакалавр»

Вид материалаМетодичні рекомендації

Содержание


“страхові послуги”
Міністерство освіти та науки україни
Курсова робота
Список використаних джерел
Подобный материал:

Міністерство освіти та науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

Кафедра фінансів


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

_________ проф. Сусіденко В.Т.


СТРАХОВИЙ РИНОК ТА СТРАХОВІ ПОСЛУГИ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

і тематика курсових робіт для студентів

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Бакалавр»,

Галузь знань: 0305 «Економіка та підприємництво»

Напрям підготовки: 030508 «Фінанси та кредит»

Професійне спрямування: «Страховий менеджмент»

Форма навчання: денна


Вінниця 2010

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу ВТЕІ КНТЕУ заборонено


Укладачі: Л.І. Губанова канд.. економ . наук, доцент.

Л.Б. Рябіна ст.. викладач


Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри фінансів 28.05 2010р., протокол № 7, методичної ради обліково-фінансового факультету 28.08.2010, протокол № 4 та методичної ради Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ протокол № .


Рецензент: Ж.В. Гарбар, канд. економ. наук, доцент


Навчально-методичне видання


“СТРАХОВІ ПОСЛУГИ”

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

і тематика курсових робіт для студентів

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Бакалавр»,

Галузь знань: 0305 «Економіка та підприємництво»

Напрям підготовки: 030508 «Фінанси та кредит»

Професійне спрямування: «Страховий менеджмент»

Форма навчання денна


Підп. до друку 7.12.2007 Формат 60x84/16

Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman.

Друк різографічний. Ум. друк. арк. - 2,0 Обл.-вид. арк. -2,0

Тираж 50. Зам. 72

_________________________________________________________________________________

Центр підготовки навчальних та науково-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ

21000, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 25


ВСТУП

Навчальна дисципліна «Страхові послуги» вивчається студентами, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» напрямом підготовки 039508 «Фінанси та кредит», галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво» В умовах підвищеного ризику в соціумі ця дисципліна дозволить набути основні знання щодо попередження страхових випадків, а в разі їх настання – кваліфіковано розбиратися в процесах, пов’язаних з виплатами страхових відшкодувань, страхових сум.

Сучасному фахівцю фінансової системи, сфери банківського бізнесу, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу і будь-якої галузі знання теорії та практики страхування необхідні для здійснення своєї професійної діяльності.

Виконання курсової роботи є завершальним етапом вивчення дисципліни, який узагальнює результати вивчення студентом теоретичних положень, закріплює набуті практичні навички дозволяє обґрунтувати власні висновки, розробити рекомендацій з теми досліджування.

Виконання курсової роботи дає можливість студенту навчитися самостійно працювати з інформаційними джерелами, інтерпретувати матеріали періодичної літератури, глибше вивчати основні проблеми щодо системи оподаткування в Україні, провести дослідження механізму оподаткування в країнах з ринковою та перехідною економікою; оцінити їх та внести пропозиції з удосконалення вітчизняної податкової системи.


1. Цілі та завдання курсової робота

Відповідно до навчального плану студенти виконують курсову роботу з курсу “Страхові послуги”, яка свідчить про фундаментальність знань, здобутих під час вивчення курсу, і характеризує вміння самостійно досліджувати окремі проблеми курсу.

Мета курсової роботи - закріплення та поглиблення теоретичних і практичних знань, отриманих студентом у процесі вивчення курсу.

1.2. Метою виконання курсової роботи є набуття навичок самостійного опрацювання літературних, статистичних та інших джерел, законодавчих та нормативних документів, закріплення та поглиблення теоретичних і практичних знань, отриманих студентом у процесі вивчення курсу та формулювання на цій основі висновків й внесення конкретних пропозицій. Усе це має обов’язково вміти кваліфікований фахівець-економіст.

1.3. У процесі виконання курсової роботи студент повинен проявити:
 • глибокі знання законів України, постанов уряду та інших нормативних документів, спеціальної літератури з питань оподаткування в умовах ринкових відносин;
 • вміння відбирати, систематизувати та обробляти інформацію у відповідності до цілей дослідження;
 • вміння розробляти наукові висновки і вносити конкретні пропозиції.

1.4. Курсова робота має характеризуватися логічністю, доказовістю, аргументованістю і відповідати таким вимогам:
 • містити поглиблений аналіз теоретичних основ з питань оподаткування;
 • містити самостійні дослідження та розуміння засад і принципів побудови податкової системи;
 • показувати оволодіння методикою справляння податків;
 • містити обґрунтовані висновки та пропозиції з теми;
 • мати належне оформлення;
 • бути виконаною і поданою на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу.


2. Загальні положення

Курсова робота виконується на основі поглибленого вивчення чинного законодавства України, спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з проблеми, яка вивчається.

2.1. У процесі написання курсової роботи виділяють такі етапи:
 • вибір теми та об’єкта дослідження;
 • затвердження теми;
 • складання плану курсової роботи та її погодження з викладачем-науковим керівником;
 • формування інформаційної бази для виконання курсової роботи;
 • написання та оформлення курсової роботи;
 • подання курсової роботи на кафедру для рецензування; доопрацювання курсової роботи, якщо є зауваження рецензента;
 • захист курсової роботи.

2.2. На основі вивчення нормативних документів, статистичних збірників, спеціальної літератури, консультацій з викладачем студент складає деталізований план курсової роботи, який протягом подальшої роботи може доповнюватись і уточнюватись.

План - основа будь-якої роботи. План визначає структуру, зміст, логічний взаємозв’язок частин роботи. З плану видно, наскільки глибоко студент вивчив матеріал обраної теми і зміг виділити головне, як він зрозумів проблему в цілому і окремі її частини.

План роботи та її основні положення необхідно узгоджувати з викладачем, який читає курс “Податкова система України”. Структура плану повинна підкреслювати дослідницьку спрямованість роботи і відповідати вимогам, що пред’являються до курсової роботи з даного курсу.

2.3. Літературу з питань курсової роботи студент підбирає самостійно, використовуючи для цього бібліотечний каталог. Консультацію з питань підбору літератури студент може отримати у викладача чи у працівників бібліотеки.

Особливу увагу слід звернути на спеціальну літературу, що стосується теми, періодичні видання (газети, журнали), наукові статті, передовий вітчизняний і зарубіжний досвід. Статистичну інформацію можна знайти в спеціальних виданнях Мінстату України, Мінекономіки України, Мінфіну, Головної державної податкової адміністрації, періодичних виданнях та звітних даних про господарську діяльність підприємства, на базі якого виконується курсова робота.

Усі використані джерела повинні увійти до списку використаної літератури мовою, якою видано те чи інше джерело

Кожне джерело у списку використаної літератури повинно містити таку інформацію: прізвище та ініціали (ПІП) автора, повну назву, місто, видавництво, рік видання, кількість сторінок.

Назви використаних статей з періодичної преси належить оформлювати із зазначенням ПІБ автора, назви статті, назви джерела, дати і номера, а також сторінок, на яких вміщено ту чи іншу статтю.

Посилання в тексті курсової роботи на джерела інформації слід зазначати порядковим номером посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: [3, с. 8]..

2.4.Курсова робота складається з таких частин: вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел, додатків.

У вступній частині (1-2 сторінки) розкривається актуальність теми, що висвітлюється, її значення і місце у структурі курсу Податкова система України та підготовці фахівця в умовах ринкової економіки; визначаються об’єкт і предмет дослідження, мета й завдання роботи, основні методи дослідження.

В основній частині розкриваються головні питання теми. Вони повинні бути викладені детально та аргументовано, логічно висвітлені усі аспекти дослідження, що передбачені планом роботи. Кожне питання розкривається відповідно до методичних вказівок. Основним питанням теми приділяється найбільше уваги і місця у текстовій частині.

У висновках (2-3 сторінки) у вигляді коротких тез подаються підсумки питань, розглянутих в курсовій роботі і висновки проведеного дослідження.

2.5. Цифровий матеріал повинен бути представлений у вигляді таблиць, схем, діаграм, графіків. Особливу увагу слід приділити правильному оформленню і побудові таблиць, графіків тощо. Вони повинні бути логічним продовженням дослідження, занотовувати цікаві факти і статистичні дані.


3. Зміст роботи, її структура та обсяг

3.1. Курсову роботу студент виконує самостійно на основі вивчення спеціальної літератури і зібраного практичного матеріалу. Курсова робота виконується на прикладі конкретної установи, організації, підприємства з використанням їхніх даних або даних державної статистичної звітності.

Обов’язковим є вивчення і відображення в курсовій роботі законів, прийнятих Верховною Радою України, Указів Президента України та Постанов Кабінету Міністрів України з питань фінансової, бюджетної та податкової політики.

3.2. У курсовій роботі студент повинен всебічно і глибоко розкрити зміст обраної теми, показати знання літературних джерел. Зміст теоретичного питання курсових роботи має відповідати сучасному рівню розвитку економічної науки. Студент повинен глибоко і всебічно висвітлити місце, роль та значення фіскальної політики в економічній системі, актуальні проблеми оподаткування підприємств різних форм власності та фізичних осіб, проаналізувати фактичні дані щодо практики оподаткування, дати оцінку позитивних і негативних аспектів, розробити напрямки удосконалення оподаткування.

Студент часто зустрічається з тим, що в економічній літературі немає єдиної точки зору з питань, які досліджуються. В цьому випадку слід навести думки кількох авторів, дати критичну оцінку їх точок зору та одночасно викласти власні погляди з даного питання. Це допомагає більш глибоко засвоїти матеріал.

3.3. Особливу увагу студент повинен звернути на те, щоб зміст курсової роботи не був абстрактний і не зводився лише до теоретичного розкриття вибраної теми. Поряд із чітким теоретичним висвітленням питань необхідно розкрити методику практичного їх вирішення в умовах ринкової економіки. Курсова робота повинна носити науково-дослідний характер.

Курсову роботу, яку написано тільки на основі вивчення студентом опрацьованих літературних джерел без конкретних даних і досліджень, до захисту не допускають і повертають на доопрацювання.

3.5. Курсова робота повинна мати такі структурні елементи:
 • титульний аркуш;
 • зміст;
 • вступ;
 • основну частину, яка складається з декількох питань (5-6);
 • висновки;
 • перелік використаних джерел;
 • додатки.

Титульний аркуш курсової роботи повинен містити: назву міністерства, повне найменування вищого навчального закладу; тему курсової роботи та назву організації, установи чи підприємства, матеріали яких використовувались; шифр і найменування спеціальності, групу і курс; прізвище, ім’я, по-батькові студента; прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника; місто і рік (додаток 1).

Зміст містить найменування та номери початкових сторінок вступу, питань, висновків, списку використаних джерел, додатків.

Вступ розкриває сутність і стан дослідження наукової проблеми, її актуальність, вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження. У ньому формують мету роботи і задачі, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. У вступі вказується об’єкт, інформаційна база, методи, за допомогою яких велося дослідження, практична цінність даного дослідження. Обсяг вступу не повинен перевищувати 3-х сторінок.

Основна частина курсової роботи складається з декількох питань. У кінці кожного питання формулюють висновки зі стислим викладенням наведених у питанні наукових і практичних результатів.

У загальному вигляді основна частина повинна виконуватись приблизно за такою структурою.

Спочатку розкриваються теоретико-методологічні основи проблеми, яка є предметом дослідження курсової роботи. А саме, розглядається економічна сутність предмета дослідження, його роль та місце в економічній системі; характеризується кожний елемент системи, надається класифікаційна характеристика предмета дослідження як складової систем и, розглядаються його взаємозв’язки з іншими елементами економічної системи.

Далі проводиться аналіз діючої нормативної бази та огляд спеціальної літератури з обраної теми. У процесі аналізу нормативної бази вивчаються діючі закони, постанови Верховної Ради, укази Президента України, накази органів державного управління.

Здійснюючи огляд спеціальної літератури, студент опрацьовує сучасну вітчизняну та іноземну літературу за темою курсової роботи.

Наступні питання мають аналітико-дослідницький характер, у якому розкриваються сучасний стан предмета дослідження.

У окремому питанні необхідно дати організаційно-економічну (організаційно-правову) характеристику підприємства (установи), що використовується для дослідження.

У наступних питаннях розкривають порядок справляння податків, проводиться діагностування показників дослідження, яке ґрунтується на аналізі накопиченого фактичного матеріалу.

Всі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися висновками.

Якщо є потреба, то текст слід ілюструвати реальними документами (які розміщуються як додатки) та супроводжувати стислим коментарем.

В останньому питанні вивчається зарубіжний досвід, аналізуються недоліки діючої системи оподаткування в Україні, розглядаються шляхи впровадження пропозицій у практичне життя, обґрунтовується їх економічна ефективність. Пропозиції студента щодо науково-практичного вирішення досліджуваної теми повинні відповідати методологічним критеріям та практичній доцільності.

Висновки представляють собою коротке резюме курсової роботи. Вони є стислим викладом результатів одержаних у процесі дослідження. У висновках узагальнюються пропозиції щодо удосконалення теоретико-методологічних аспектів та методики оподаткування.


4. Вимоги до оформлення курсової робота

4.1. Мова курсової роботи - державна, стиль - науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність - логічна.

4.2. курсова робота має бути надрукована на аркушах формату А4 (210х297 мм). Комп’ютерний набір - 14-й кегель; 1,5 інтервал; гарнітура Times New Roman Cyr.

4.3. Текст курсової роботи розмішується на аркуші з дотриманням таких розмірів полів: з лівого боку — 20 мм, з правого — 10 мм, зверху - 20 мм, знизу - 20 мм. Загальний обсяг роботи повинен мати 35-40 сторінок комп’ютерного набору

4.4. Скорочення слів і словосполучень у курсовій роботі вживаються відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

4.5. Структурні елементи ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ не нумерують, а їх назви є заголовками структурних елементів. Назви структурних елементів друкують великими літерами симетрично до тексту. Перенос слів у заголовку не допускається. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою.

4.6. Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усієї роботи. Кожну структурну частину курсової роботи треба починати з нової сторінки. Сторінки курсової роботи слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту роботи. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без знака № та без крапки.

Титульну сторінку включають до загальної нумерації сторінок курсової роботи, але номер сторінки на ній не ставлять. Ілюстрації й таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок курсової роботи.

4.7. Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, діаграми) слід розміщувати у курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у курсовій роботі.

Ілюстрації обов’язково мають назву, яку розміщують під ілюстрацією. За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (під рисунковий текст). Ілюстрація позначається словом “Рис. (номер рисунка)”, яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад, “Рис. 3.1 Схема обчислення податку на прибуток”.

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами в межах питання, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках.

Номер ілюстрації складається з номера питання і порядкового номера ілюстрації відокремлених крапкою, після порядкового номера ілюстрації крапку не ставлять, наприклад. Рис. 2.2 - другий рисунок другого питання.

4.8. Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць. Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті курсової роботи.

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер таблиці складається з номера питання і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, після порядкового номера таблиці крапку не ставлять, наприклад, таблиця 2.1 - перша таблиця другого питання. В правому верхньому куті сторінки розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Назва таблиці міститься нижче, у центрі сторінки. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці.

Графи у таблиці нумерують тільки тоді, коли у тексті є на них посилання або коли таблицю необхідно перенести (продовжити) на наступну сторінку. В такому випадку на наступній сторінці роботи у правому верхньому куті пишуть слова Продовження табл. і зазначається її номер, наприклад: “Продовження табл. 1.2”.

Таблиця 2.1

Аналіз показників діяльності страхової компанії за 2006-2007 роки

Показники

2006 р. факт

2007р. план

2007 р.

факт

Відхилення

2007 від 2006

2007 факт від плану

1

2

3

4

5

6

Фінансовий результатз

72824

63510,4

70160,8

-2663,2

6650,4


4.9. Формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка. Якщо формула не вміщується в один рядок, її слід перенести після знаків рівності (=), плюс (+). мінус (-), множення (х) або ділення (:).

Формули в курсовій роботі (якщо їх більше одної нумерують в межах питання. Номер формули складається з номера питання і порядкового номера формули в питання, між якими ставлять крапку. Номер формули потрібно брати в дужки і розташовувати на полях справа від формули, наприклад: (2.3) (третя формула другого питання), (3.5) (п'ята формула третього питання).

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова “де” без двокрапки, наприклад:

Фр = ВД – ВВ (2.3)


де Фр – фінансовий результат;

ВДс – валовий доход;

ВВ – валові витрати;


Формула входить до речення як його рівноправний елемент. Тому, відповідно до правил пунктуації, в кінці формул і в тексті перед ними ставлять розділові знаки. Так, перед формулою ставлять двокрапку, якщо у тексті перед формулою є узагальнююче слово, або цього вимагає побудова тексту, що передує формулі.

4.10. При написанні курсової роботи студент повинен давати посилання на цифрові дані, відомості, матеріали з монографій, оглядових статей та інших джерел. Посилання на джерела слід виділяти двома квадратними дужками, в яких вказується порядковий номер джерела, назва якого наведена у списку використаної літератури, а також відповідна сторінка. Наприклад: [35, с.105], (де 35 номер джерела, на яке дано посилання в курсовій роботі за списком використаних джерел, с. 105 – сторінка з даного джерела).

На всі ілюстрації (схеми, графіки, рисунки, діаграми), таблиці і додатки курсової роботи повинні бути посилання в тексті. Посилання на ілюстрації, таблиці і додатки курсової роботи вказують порядковим номером ілюстрації, таблиці і додатка, при цьому слова рисунок, таблиця і додаток в тексті пишуть скорочено, наприклад, (рис. 2.1), (табл. 2.3), (додаток 4).

У повторних посиланнях на ілюстрації, таблиці і додатки треба вказувати слово “дивись”, наприклад: (див. рис. 2.1), (див. табл. 2.2), (див. додаток 4).

4.11. Список використаних джерел містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків. Рекомендується розміщувати літературні джерела у абетковій послідовності. Для інформаційних матеріалів джерел Інтернету, обов’язкове посилання на відповідну Veb-адресу. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел у курсовій роботі (додаток 3).

Додатки слід оформлювати у вигляді окремої частини, розташовуючи їх у порядку появи посилань на них у тексті курсової роботи. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки, мати заголовок, надрукований посередині рядка з великої літери. У правому верхньому куті над заголовком з великої літери повинно бути надруковано слово “Додаток” і арабська цифра, що позначає номер додатку, наприклад “Додаток 2”.


5. Рецензування і захист курсової роботи

5.1. Виконана курсова робота подається студентом на кафедру для перевірки та рецензування. До передачі викладачу курсова робота підлягає обов’язковій реєстрації. Термін рецензування - 3-7 днів. Курсові роботи, що одержали позитивну рецензію, допускаються до захисту.

5.2. За наявності в роботі певних недоліків, студент їх ліквідує на окремих аркушах із заголовком “Доопрацювання” і додає в кінці курсової роботи. Для повторної перевірки такі роботи не здаються.

Якщо курсова робота не відповідає вимогам вищої школи і за висновками рецензента підлягає переробці, то студент повинен виконати новий варіант роботи з тієї ж теми, або виправити вказані помилки. Виправлена або перероблена курсова робота здається ще раз на перевірку разом з її першим варіантом та рецензією на неї.

5.3. Захист курсових робіт проводиться відкрито у присутності комісії, яка призначається кафедрою. Після результатів захисту і висновків рецензента виставляється остаточна оцінка. Робота з незадовільною оцінкою підлягає переробці протягом терміну, встановленого кафедрою. Студент, що отримав незадовільну оцінку, не допускається до іспиту з даного курсу.

Кращі курсові роботи можуть стати підставою для доповідей на наукових студентських конференціях, можуть бути подані на виставки і конкурси студентських робіт або послужити основою для написання та опублікування результатів дослідження у вигляді статей у студентському альманасі


6. Вибір теми курсової роботи

Кожний студент виконує курсову роботу самостійно під науковим керівництвом одного з викладачів кафедри. Студент за бажанням вибирає одну із запропонованих тем і, відповідно, - наукового керівника курсової роботи. Після остаточного погодження теми курсової роботи з науковим керівником вона розглядається на засіданні кафедри та ухвалюється її рішенням.

Нижче наводиться орієнтована тематика курсових робіт з курсу “Страховий ринок та Страхові послуги”

 1. Класифікація страхових послуг і проблеми її удосконалення.
 2. Страхова послуга і дослідження попиту на неї.
 3. Маркетинг в страхуванні та його значення.
 4. Організація реалізації страхових послуг.
 5. Розвиток системи страхових послуг в умовах монополії держави на ведення страхової справи.
 6. Стан і розвиток системи страхових послуг в умовах ринкових відносин.
 7. Форми надання страхових послуг фізичним та юридичним особам.
 8. Контроль за реалізацією страхових послуг.
 9. Основи побудови тарифів майнового страхування.
 10. Страхування майна сільськогосподарських підприємств як економічний важіль в забезпеченні стабільності сільськогосподарського виробництва.
 11. Роль страхування в розвитку агропромислового комплексу.
 12. Страхування урожаю сільськогосподарських культур та бага­торічних насаджень.
 13. Страхування тварин сільськогосподарських підприємств.
 14. Страхування будівель та іншого майна сільськогосподарських підприємств.
 15. Особливості і розвиток кооперативного страхування в Україні.
 16. Добровільне страхування майна сільськогосподарських під­приємств.
 17. Страхування майна промислових підприємств та основні напрями його удосконалення.
 18. Страхування майна від вогню.
 19. Страхування вантажів.
 20. Страхування засобів транспорту підприємств і організацій та напрями його удосконалення.
 21. Страхування ризиків під час морських перевезень.
 22. Страхування ризиків під час перевезень автомобільним транспортом.
 23. Морське страхування та його розвиток.
 24. Автотранспортне страхування.
 25. Страхування ризиків під час перевезень авіаційним транспортом.
 26. Страхування авіаційної і космічної техніки.
 27. Страхування засобів водного транспорту.
 28. Економічний зміст, значення і види страхування кредитних ризиків.
 29. Страхування банківських ризиків.
 30. Страхування банківських кредитів.
 31. Страхування фінансових ризиків.
 32. Депозитне страхування в Україні: сутність, проблеми та перспективи розвитку.
 33. Проблеми і шляхи удосконалення страхового захисту майна громадян.
 34. Страхування будівель, які належать громадянам.
 35. Страхування тварин, які належать громадянам.
 36. Страхування засобів транспорту, які належать громадянам.
 37. Страхування особистої власності громадян та етапи його розвитку.
 38. Особисте страхування та його місце в системі страхового захисту громадян.
 39. Основні етапи розвитку особистого страхування в Україні.
 40. Основи визначення тарифних ставок щодо страхування життя.
 41. Місце і роль страхування життя в системі особистого стра­хування.
 42. Страхування здоров’я громадян.
 43. Страховий захист життя і здоров’я дітей.
 44. Страховий захист осіб літнього віку.
 45. Страхування пенсій.
 46. Змішане страхування життя та його розвиток.
 47. Страховий захист дітей.
 48. Індивідуальне страхування громадян від нещасних випадків.
 49. Обов’язкове страхування громадян від нещасних випадків.
 50. Колективне страхування громадян від нещасних випадків.
 51. Страхування від нещасних випадків в Україні і його розвиток.
 52. Реклама та її роль в реалізації страхових послуг.
 53. Добровільне страхування громадян від нещасних випадків.
 54. Страхування цивільної відповідальності.
 55. Страхування професійної відповідальності.
 56. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.
 57. Страховий захист осіб, які від’їжджають за кордон.
 58. Медичне страхування та проблеми його розвитку в Україні.
 59. Медичне страхування: необхідність, сутність, значення.
 60. Добровільне медичне страхування та його значення.
 61. Обов’язкове медичне страхування та його значення.
 62. Страхові посередники та їх роль в реалізації страхових послуг.
 63. Перестрахування та його роль в стабілізації страхового ринку.
 64. Організація роботи перестраховика.
 65. Механізм перестрахувальних операцій.
 66. Сучасний стан та проблеми забезпечення страховим захистом фізичних осіб.
 67. Сучасний стан та проблеми забезпечення страховим захистом юридичних осіб.
 68. Страховий ринок України та проблеми його удосконалення.
 69. Страхові послуги в умовах страхового ринку України: оцінка сучасного стану та існуючих проблем.


Додаток 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Вінницький торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету

Обліково-фінансовий факультет

Кафедра фінансів


КУРСОВА РОБОТА

з курсу: “Страхові послуги”

на тему: “Страхування життя”

(за матеріалами НАСК “Оранта”)


Студентки ІІІ курсу

денної форми навчання

групи СМ-31д,

спеціальність 6.030508 “Фінанси і кредит”, Зеленської

спеціалізації 03 “Страховий менеджмент” Ірини Василівни


Науковий керівник

к.е.н., доцент Самарський Іван Костянтинович


Вінниця 2010

Додаток 2

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 1. Александрова М. М. Страхування: Навч.посіб. - К.: ЦУЛ, 2002.
 2. Антоша О. Ассистирующая компанія как средство борьбьі с мошенничеством // Финансовьіе услуги. - 2002. № 7-8.
 3. Базилевич В.Д., Базилевкч К.С. Страхування. - К: Знання, 2005.-216 с.
 4. Брагинский М.И. Договор страхования. - М.: СТАТУ, 2000.
 5. Бюджетний кодекс України. №2542-ІІІ від 21.06.2001 // Український інвестиційний журнал. – 2001. № 4. – С. 3-38.
 6. Верес М., Пилипенко М. Лед тронулся, господа страховьіе посредники // Бизнес. - 2000.№ 3.
 7. Внукова Н.М. Практикум зі страхування. Випуск 1. - К.: Лібра, 1998.-40 с.
 8. Галагуза Н. Ключевая фигура // Страховое ревю. - 1996. №6.
 9. Гвозденко А.А. Основи страхования: Учебник. - М.: Фи-нансьі и статистика, 1998. - 304 с.
 10. Говорушко Т.А., Тимченко О.І. Про розвиток депозитного страхування в Україні // Економіст. - 2001. № 7-8.
 11. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про страхування „ від 04.10.2001 р. № 2745 -III.
 12. Закон України „Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту" від 01.07.2004 р. № 1961-IV.
 13. Закон України „Про фінансові послуги та державне регу­лювання ринку фінансових послуг" від 12.07.2001 р. № 2664 - III.
 14. Закон України „Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" від 20.09.2001 р № 2740 - III.
 15. Залєтов О.М., Клименко Н.І. Страхове право України. Підручник для вищих навчальних закладів. За редакцією проф. Біленчука П.Д. і пррездента Ліги страхових організацій України Філонюка ОФ.-К.: Атіка, 1999 - 368 с.
 16. Конституція України. Затверджена ВРУ 28.06.96 №254/96-ВР // Відомості ВРУ. – 1996. – № 30.
 17. Постанова Кабінету Міністрів України „ Про затверджен­ня Порядку та правил обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, що може бути заподіяна третім особам „ від 9.09.2002 р. № 944.
 18. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті „ від 14.08.1996 р. № 959
 19. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про порядок провадження діяльності страховими по­середниками „ від 18.12.1996 р. № 1523
 20. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про особливі умови діяльності страхових брокерів" від 29.04.1999 р. № 747.
 21. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затверджен­ня Порядку та правил обов'язкового авіаційного страхування ци­вільної авіації „ від 12.10.2002 р. № 1535.
 22. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затверджен­ня Порядку та правил обов'язкового авіаційного страхування ци­вільної авіації „ від 12.10.2002 р. № 1535.
 23. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку та правил обов'язкового страхування врожаю сільського­сподарських культур та багаторічних насаджень сільгосппідпри­ємствами державної форми власності та врожаю цукрових буря­ків і зернових культур сільгосппідприємствами всіх форм власно­сті „ від 11.07.2002 р. № Ю00.
 24. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку та правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї „ від 29.03.2002 р. № 402.
 25. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку та правил обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації „ від 12.10.2002 р. № 1535.
 26. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку та правил обов'язкового страхування сільськогосподарських тварин „ від 23.04.2003 р. № 590.
 27. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку та правил обов'язкового страхування сільськогоспо­дарських тварин „ від 23.04.2003 р. № 590.
 28. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку та правил обов'язкового страхування сільськогоспо­дарських тварин „ від 23.04.2003 р. № 590.
 29. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затверджен­ня розмірів страхових платежів за міжнародними договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів „ від 6.01.2005 р. № 5.
 30. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження розмірів страхових платежів за міжнародними договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів „ від 6.01.2005 р. № 5.
 31. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження розмірів страхових платежів за міжнародними договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів „ від 6.01.2005 р. № 5.
 32. Про бюджетну класифікацію та її запровадження: Наказ Міністерства фінансів України від 27.12.2001 р., №604//rada.gov.ua.
 33. Про Державне казначейство України Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005р. № 1232// rada.gov.ua.
 34. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України: Закон України від 23.03.2000 №1602// rada.gov.ua.
 35. Про Державний бюджет України на 2006 рік: Закон України від 20.12.2005 № 3235-ІV // rada.gov.ua.
 36. Про Державний бюджет України на 2007 рік: Закон України від 19.12.2006 № 489-V // rada.gov.ua.
 37. Про державний бюджет України на 2008 рік: Закон України від 28.12.2007 р. №107-IV // rada.gov.ua
 38. Про державний внутрішній борг: Закон України від 16.09.1992 р. №2604-ХІІ// rada.gov.ua
 39. Про державні цільові програми: Закон України від 18.03.2004 №1621// rada.gov.ua.
 40. Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань: Закон України від 01.07.2004 р. №1953-IV// rada.gov.ua.
 41. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР// rada.gov.ua.
 42. Про місцеві податки і збори: Декрет Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 р. №56-93// rada.gov.ua.
 43. Про Перелік власних надходжень бюджетних установ та організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 29.06.2000 р., №146//rada.gov.ua.
 44. Про Порядок виконання державного бюджету за доходами: Наказ Державного казначейства України від 19.12.2000 р. №131// rada.gov.ua.
 45. Про Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів: Наказ Державного казначейства України від 04.11.2002 р. №205// rada.gov.ua.
 46. Про Порядок обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах державного казначейства: Наказ Державного казначейства України від 09.08.2004 р. № 136// rada.gov.ua.
 47. Про Порядок обслуговування державного бюджету за видатками: Наказ Державного казначейства України від 25.05.2004 р. №89// rada.gov.ua.
 48. Про Порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. №228// rada.gov.ua.
 49. Про систему оподаткування: Закон України від 25.06.1991 р. №1251-ХІІ// rada.gov.ua.
 50. Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф. Страхование: Учебное пособие. М.: ИНФРА - М, 2002. - 312 с. - ( Серия " Висшее обра-зование ")
 51. Страхове право: Навч.посібник/ за ред. Ю.О. Заїки - К.: Істина, 2004.- 192 с.
 52. Страхування. Навчальний посібник. - Суми::Видавництво „Слобожанщина", 1997. - 96 с.
 53. Страхування: Підручник /Керівник авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець, д-р, екон. наук, проф. - К.: КНЕУ, 2002. - 528 с.
 54. Страхування: Підручник /Керівник авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець, д-р, екон. наук, проф. - К.: КНЕУ, 2002. - 528 с.
 55. Страхування: Підручник /Керівник авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець, д-р, екон. наук, проф. - К.:
 56. Страхування: теорія і практика/ За загл. ред.-ю Н.М.Внукової: Харків: Бурун книга, 2004. - 376 с.
 57. Таркуцяк А.О. Страхові послуги: Навч.посіб. - К.: Євро­пейський університет, 2003.
 58. Туровский В. Брокер: трудний путь на ринок //Финансовне услуги. - 1997. № 2.
 59. Уманцив Ю. Медицинское страхование: опнт, проблеми, перспективи // Финансовая тема. - 1998. № 6 - 7, с. 85 - 91
 60. Филозоф О. Зачем нужен страховой брокер // Финансовые услуги / Всеукраинский аналитический журнал. - 2003. -№ 4, с.60.
 61. Финк.Ф. Роль страхових посредников в мировой системе предоставления страхових и перестраховочних услуг // Українсь­кий інвестиційний журнал. - 1999.№ 6-7.
 62. Фурман В.М. Розвиток нових технологій у страхуванні // Фінанси України. - 2005. -№ 2, с. 135-145
 63. Фурман В.М. Страхові послуги для населення // Фінанси України. - 2005. - № 4, с. 139-147.
 64. Шахов А.К. Страхование: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
 65. Шелехов К.В., Бігдаш В.Д. Страхування. Страхові послу­ги, - К: ІЕУГП, 2000. - 268 с.
 66. Штефюк П. Посередництво на ринку страхових послуг: аспекти діяльності // Україна - BUSINESS. - 2000 p. № 12.
 67. Шумелда Я. Страхування. Навч.посібник. Тернопіль.: Джура, 2004. - 280 с.
 68. Янишен В. Система личного страхования в Украине // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2001. - № 10.