Реєстрації випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, що випускаються в бездокументарній формі, інформації про їх випуск та проспекту емісії (додається)

Вид материалаДокументы

Содержание


Голова Комісії
А. Дашкевич
2. Порядок реєстрації випуску сертифікатів ФОН, інформації про їх випуск та проспекту емісії
3. Рішення про випуск сертифікатів ФОН
5. Державний контроль за діяльністю емітента, пов'язаний з випуском сертифікатів ФОН
Заступник директора департаменту
В. о. Голови Державної
ЗАЯВА про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН, інформації про їх випуск та проспекту емісії
ЗАЯВА про реєстрацію змін до інформації про випуск сертифікатів ФОН та/або проспекту емісії
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Подобный материал:

Щодо затвердження Положення про порядок реєстрації випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, що випускаються в бездокументарній формі, інформації про їх випуск та проспекту емісії


Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

від 4 жовтня 2005 року N 511


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

26 жовтня 2005 р. за N 1271/11551


Відповідно до Законів України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про банки і банківську діяльність", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Положення про порядок реєстрації випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, що випускаються в бездокументарній формі, інформації про їх випуск та проспекту емісії (додається).


2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Непрану забезпечити державну реєстрацію Положення в Міністерстві юстиції України.


3. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Непрану М. І. забезпечити опублікування цього рішення відповідно до чинного законодавства.


4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Непрана М. І.


 


Голова Комісії 


А. Балюк 


ПОГОДЖЕНО: 


  


Голова Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва 


 

 

А. Дашкевич  


Протокол засідання Комісії

від 4 жовтня 2005 р. N 32  


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

від 4 жовтня 2005 р. N 511


Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

26 жовтня 2005 р. за N 1271/11551 Положення про порядок реєстрації випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, що випускаються в бездокументарній формі, інформації про їх випуск та проспекту емісії


Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" (далі - Закон), "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про цінні папери і фондову біржу", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про банки і банківську діяльність", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та інших нормативно-правових актів.


Це Положення установлює порядок реєстрації в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - реєструючий орган) випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю (далі - ФОН), інформації про їх випуск та проспекту емісії.


1. Загальні положення


1.1. Емітент має право на випуск сертифікатів ФОН з моменту реєстрації випуску сертифікатів ФОН в реєструючому органі.


1.2. Емітентом сертифікатів ФОН може бути банк або інша фінансова установа, які отримали дозвіл на здійснення емісії сертифікатів ФОН у відповідному органі державної влади, до компетенції якого належить нагляд та регулювання діяльності емітента.


1.3. Первинний продаж сертифікатів ФОН емітент може здійснювати самостійно або через торговця цінними паперами, з яким емітент уклав договір.


1.4. Реєстрація реєструючим органом випуску сертифікатів ФОН, інформації про їх випуск та проспекту емісії не може розглядатися як гарантія вартості цих сертифікатів та гарантія забезпечення їх випуску.


1.5. Конвертація сертифікатів ФОН здійснюється відповідно до законодавства України.


2. Порядок реєстрації випуску сертифікатів ФОН, інформації про їх випуск та проспекту емісії


2.1. Емітент подає до реєструючого органу для реєстрації випуску сертифікатів ФОН, інформації про їх випуск та проспекту емісії такі документи:


а) заяву про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН, інформації про їх випуск та проспекту емісії, згідно з додатком 1 цього Положення;


б) копію дозволу на здійснення емісії сертифікатів ФОН, засвідчену емітентом;


в) копію рішення емітента про випуск сертифікатів ФОН;


г) інформацію про випуск сертифікатів ФОН та проспект емісії, які мають містити відомості, передбачені розділом 4 цього Положення;


ґ) нотаріально засвідчені копії установчих документів емітента;


д) копії Правил ФОН та інвестиційної декларації, затверджених емітентом;


е) копію договору емітента із забудовником, засвідчену емітентом (при наявності);


є) довідку про відкриття ФОН окремого рахунку у своєму балансі (для емітента - банку) та окремого рахунку в банку, у якому емітенту - небанківській фінансовій установі відкрито поточний рахунок;


ж) копію свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, засвідчену печаткою та підписом керівника емітента;


з) фінансову звітність за останній звітний період, що передував кварталу, в якому подаються документи для реєстрації випуску сертифікатів ФОН, та за останній завершений фінансовий рік, аудиторський висновок стосовно власного капіталу емітента на момент прийняття рішення про емісію сертифікатів ФОН. Фінансова звітність має бути засвідчена підписами та печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми), який внесений до реєстру аудиторів, які мають право проводити перевірки фінансових установ;


и) довідку депозитарію про укладання з емітентом договору про обслуговування емісії сертифікатів ФОН.


2.2. Реєстрація випуску сертифікатів ФОН, інформації про їх випуск та проспекту емісії здійснюється уповноваженою особою, визначеною наказом керівника реєструючого органу.


Реєстрація випуску сертифікатів ФОН, інформації про їх випуск та проспекту емісії здійснюється протягом 30 календарних днів з дати подання заяви та всіх необхідних документів до реєструючого органу.


2.3. Емітент має право внести зміни до документів, наданих до реєструючого органу для реєстрації випуску сертифікатів ФОН, інформації про їх випуск та проспекту емісії. Зміни до документів можуть бути надані не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати закінчення строку розгляду документів.


2.4. За письмовою заявою емітента термін розгляду документів може бути продовжено, але не більше ніж на 30 календарних днів з дати закінчення строку розгляду документів.


2.5. Реєстрація випуску сертифікатів ФОН, інформації про їх випуск та проспекту емісії здійснюється одночасно.


За письмовою заявою емітента, поданою до реєструючого органу до закінчення строку розгляду документів, реєструючий орган може повернути всі документи, подані для реєстрації, на доопрацювання.


Датою подання заяви та всіх необхідних документів є дата їх реєстрації в канцелярії (загальному відділі) реєструючого органу.


2.6. Інформація про випуск сертифікатів ФОН та проспект емісії подаються у двох примірниках, кожний з яких має бути прошитий, пронумерований та засвідчений підписом керівника та головного бухгалтера і печаткою емітента. Зареєстрована інформація про випуск сертифікатів ФОН та проспект емісії засвідчуються штампом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" або написом "ЗАРЕЄСТРОВАНО", підписом уповноваженої особи та печаткою реєструючого органу. Один примірник зареєстрованої інформації про випуск сертифікатів ФОН та проспекту емісії після реєстрації повертається емітенту.


2.7. Реєстрація змін до інформації про випуск сертифікатів ФОН та/або проспекту емісії здійснюється реєструючим органом протягом 15 календарних днів з дати подання відповідних документів.


Для реєстрації змін до інформації про випуск сертифікатів ФОН та/або проспекту емісії емітент подає до реєструючого органу:


а) заяву про реєстрацію змін до інформації про випуск сертифікатів ФОН та/або проспекту емісії (додаток 2);


б) зміни до інформації про випуск сертифікатів ФОН та/або проспекту емісії, засвідчені підписом керівника та печаткою емітента;


в) протокол рішення емітента щодо затвердження змін до інформації та/або проспекту емісії, який повинен бути пронумерований, прошнурований та засвідчений підписом керівника та печаткою емітента.


Зміни до інформації про випуск сертифікатів ФОН та/або проспекту емісії подаються до реєструючого органу у 2-х примірниках.


Якщо зміни до інформації про випуск сертифікатів ФОН та/або проспекту емісії неможливо внести та опублікувати в зазначений термін, то такі зміни мають також містити відомості про перенесення строків розміщення сертифікатів ФОН.


Не допускається внесення змін до інформації про випуск сертифікатів ФОН та/або проспекту емісії щодо зміни виду сертифікатів ФОН, що пропонуються до розміщення, та обсягу випуску сертифікатів ФОН.


До реєстрації та опублікування інформації про випуск сертифікатів ФОН, проспекту емісії, змін до них (у разі наявності) емітент не має права здійснювати розміщення сертифікатів ФОН.


2.8. Інформація про випуск сертифікатів ФОН, проспект емісії, зміни до них (у разі наявності) повинні бути зареєстровані реєструючим органом згідно з вимогами цього Положення та опубліковані емітентом у повному обсязі в засобах масової інформації Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України або офіційному виданні фондової біржі не менше ніж за 10 днів до початку розміщення сертифікатів ФОН.


При цьому емітенту сертифікатів ФОН забороняється надавати друкованим засобам масової інформації для опублікування інформацію про випуск сертифікатів ФОН, проспект емісії та зміни до них (у разі наявності) до моменту їх реєстрації реєструючим органом.


2.9. У разі розміщення сертифікатів ФОН серед заздалегідь визначеного кола осіб, проспект емісії доводиться безпосередньо емітентом до відома цих осіб. Проспект емісії має містити перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися сертифікати ФОН, із зазначенням для фізичних осіб - прізвища, імені, по батькові, паспортних даних та ідентифікаційного номера, для юридичних осіб - повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номера телефону та факсу.


2.10. Після реєстрації випуску сертифікатів ФОН емітенту видається свідоцтво про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН встановленого зразка (додаток 3), яке є підставою для оформлення глобального сертифіката.


2.11. Відмова в реєстрації випуску сертифікатів ФОН, інформації про їх випуск та проспекту емісії здійснюється реєструючим органом на підставі вимог статті 45 Закону.


У разі відмови в реєстрації випуску сертифікатів ФОН, інформації про їх випуск та проспекту емісії реєструючий орган направляє емітенту розпорядження про відмову в реєстрації випуску сертифікатів ФОН, інформації про їх випуск та проспекту емісії (додаток 4), яке має містити обгрунтовані підстави відмови.


У разі відмови в реєстрації випуску сертифікатів ФОН, інформації про їх випуск та проспекту емісії усі подані документи залишаються в реєструючому органі.


2.12. У разі відмови в реєстрації випуску сертифікатів ФОН, інформації про їх випуск, проспекту емісії реєструючий орган у строк, що не перевищує семи робочих днів, надсилає письмове повідомлення про прийняте ним рішення відповідному органу державної влади, до компетенції якого належить нагляд та регулювання діяльності емітента, в якому має бути обов'язково зазначено повне найменування емітента, його місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, що підписував документи, та причина, яка є підставою для відмови.


3. Рішення про випуск сертифікатів ФОН


3.1. Рішення про випуск сертифікатів ФОН приймається виконавчим органом емітента, повноваження якого підтверджуються внутрішніми документами.


3.2. Рішення про випуск сертифікатів ФОН оформлюється протоколом, що може містити відомості про:


емітента сертифікатів ФОН:


повне найменування та місцезнаходження, номери телефонів;


розмір власного капіталу на дату прийняття рішення про випуск сертифікатів ФОН;


прізвища, імена, по батькові посадових осіб емітента та посади, що вони обіймають;


найменування аудиторської фірми (аудитора);


інформація про результати розміщення раніше випущених сертифікатів ФОН (із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН: кількості, номінальної вартості та загальної суми емісії);


строк дії ФОН, характеристика ФОН (найменування та ін.);


мета випуску сертифікатів ФОН;


напрями використання залучених коштів (докладний опис щодо напрямів та обмеження інвестування коштів ФОН);


характеристику сертифікатів ФОН:


серія сертифікатів ФОН, якщо сертифікати випускаються різними серіями;


кількість сертифікатів ФОН, номінальна вартість та загальний обсяг емісії сертифікатів ФОН або кожної серії;


порядок визначення вартості чистих активів ФОН;


порядок повідомлення про випуск сертифікатів;


порядок розміщення та ціна розміщення (порядок визначення ціни сертифікатів);


строк розміщення та порядок оплати сертифікатів ФОН;


зобов'язання емітента щодо повернення коштів інвесторам у разі визнання випуску таким, що не відбувся, та дії емітента, якщо обсяг емісії не відповідає вимогам статті 39 Закону;


строк обігу сертифікатів ФОН;


порядок розподілу прибутку ФОН;


строки та порядок сплати доходу за сертифікатами ФОН;


порядок та строки викупу сертифікатів ФОН управителем на вимогу власників сертифікатів ФОН;


порядок та дата початку та закінчення погашення сертифікатів ФОН;


дії емітента щодо несвоєчасного подання сертифікатів ФОН для погашення;


забудовника:


повне найменування, місцезнаходження, номери телефонів, прізвище, ім'я, по батькові посадових осіб та посади, що вони обіймають;


об'єкт фінансування будівництва, з зазначенням місця, де буде споруджуватися об'єкт будівництва, та термін вводу в експлуатацію;


зобов'язання щодо викупу управителем не менше 1 % від суми емісії кожного випуску сертифікатів ФОН, функції управителя якого він виконує, та розмір винагороди управителя, згідно з Правилами ФОН;


відомості про депозитарій із зазначенням повного найменування, місцезнаходження, номерів телефонів, коду за ЄДРПОУ, номера та дати видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.


3.3. Рішення про випуск сертифікатів ФОН може містити також інші відомості.


Рішення про випуск сертифікатів ФОН має бути пронумеровано, прошнуровано та засвідчено підписами керівника та печаткою емітента.


4. Інформація про випуск сертифікатів ФОН та проспект емісії


4.1. Інформація про випуск сертифікатів ФОН повинна містити такі відомості про:


емітента:


повне найменування та місцезнаходження емітента сертифікатів ФОН, номери телефонів;


розмір власного капіталу на дату прийняття рішення про випуск сертифікатів ФОН;


прізвища, імена, по батькові посадових осіб емітента та посади, що вони обіймають;


найменування аудиторської фірми (аудитора);


фінансову звітність за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску сертифікатів ФОН, інформації про їх випуск та проспекту емісії, та за останній завершений фінансовий рік;


розміщення раніше випущених цінних паперів (перелік і результати попередніх випусків цінних паперів із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів та органів, що видали відповідні свідоцтва);


внесення емітента сертифікатів ФОН спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг до Державного реєстру фінансових установ або Національним банком України до Державного реєстру банків;


реквізити дозволу на здійснення емісії сертифікатів ФОН;


інформація про результати розміщення раніше випущених сертифікатів ФОН (із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН: кількості, номінальної вартості та загальної суми емісії);


строк дії ФОН, характеристика ФОН (найменування та ін.);


мета випуску сертифікатів ФОН;


напрями використання залучених коштів (докладний опис щодо напрямів та обмеження інвестування коштів ФОН);


характеристику сертифікатів ФОН:


серія сертифікатів ФОН, якщо сертифікати випускаються різними серіями;


кількість сертифікатів ФОН, номінальна вартість та загальний обсяг емісії сертифікатів ФОН або кожної серії;


порядок визначення вартості чистих активів ФОН;


порядок повідомлення про випуск сертифікатів;


порядок розміщення та ціна розміщення (порядок визначення ціни сертифікатів);


строк розміщення та порядок оплати сертифікатів ФОН;


зобов'язання емітента щодо повернення коштів інвесторам у разі визнання випуску таким, що не відбувся, та дії емітента, якщо обсяг емісії не відповідає вимогам статті 39 Закону;


строк обігу сертифікатів ФОН;


порядок розподілу прибутку ФОН;


строки та порядок сплати доходу за сертифікатами ФОН;


порядок і дата початку та закінчення погашення сертифікатів ФОН;


дії емітента щодо несвоєчасного подання сертифікатів ФОН для погашення;


порядок та строки викупу сертифікатів ФОН управителем на вимогу власників сертифікатів ФОН;


забудовника:


повне найменування, місцезнаходження, номери телефонів, прізвища, імена, по батькові посадових осіб та посади, що вони обіймають;


об'єкт фінансування будівництва, з зазначенням місця, де буде споруджуватися об'єкт будівництва, та термін вводу в експлуатацію;


найменування банку, в якому небанківська фінансова установа відкрила поточний рахунок, рахунок ФОН та відомості про окремий рахунок у своєму балансі (для емітента - банку);


зобов'язання щодо викупу управителем не менше 1 % від суми емісії кожного випуску сертифікатів ФОН, функції управителя якого він виконує;


розмір винагороди управителя, згідно з Правилами ФОН;


можливість конвертації сертифікатів ФОН;


відомості про депозитарій із зазначенням повного найменування, місцезнаходження, номерів телефонів, коду за ЄДРПОУ, номера та дати видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.


4.2. Проспект емісії сертифікатів ФОН має містити такі відомості:


кількість сертифікатів ФОН, що пропонуються для розміщення;


форму випуску;


строк розміщення;


ціну розміщення;


напрями інвестицій;


порядок сплати доходу;


порядок викупу сертифікатів ФОН.


Інформація про випуск сертифікатів ФОН та проспект емісії мають містити застереження такого змісту: "Реєстрація випуску сертифікатів ФОН, інформації про їх випуск та проспекту емісії, що проводиться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих сертифікатів та гарантія забезпечення їх випуску".


Інформація про випуск сертифікатів ФОН та проспект емісії може містити іншу інформацію, на розсуд емітента.


5. Державний контроль за діяльністю емітента, пов'язаний з випуском сертифікатів ФОН


У разі порушення емітентом сертифікатів ФОН законодавства про цінні папери, у тому числі нормативно-правових актів реєструючого органу, реєструючий орган має право зупинити розміщення сертифікатів ФОН цього емітента відповідно до чинного законодавства.


У такому разі реєструючий орган не пізніше 3 робочих днів з дати прийняття рішення про зупинення розміщення сертифікатів ФОН направляє повідомлення до органу, який надав дозвіл на право здійснення емісії сертифікатів ФОН, про зупинення розміщення сертифікатів ФОН.


Реєструючий орган не пізніше 3 робочих днів з дати прийняття рішення про зупинення розміщення сертифікатів ФОН направляє емітенту відповідне повідомлення.


Протягом 7 робочих днів з дати прийняття рішення про зупинення розміщення реєструючий орган публікує в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію про зупинення розміщення випуску сертифікатів ФОН та направляє відповідне повідомлення торговцю цінними паперами, якщо емітент користується його послугами, та депозитарію.


Емітент, торговець цінними паперами зобов'язані після отримання повідомлення реєструючого органу про зупинення розміщення сертифікатів ФОН негайно зупинити розміщення сертифікатів ФОН. Розміщення сертифікатів ФОН може бути поновлено тільки за письмового дозволу реєструючого органу, який прийняв рішення про зупинення розміщення сертифікатів ФОН.


Таке рішення може бути оскаржено в суду.


 


Заступник директора департаменту

корпоративних відносин 


 

А. Борисенко 


ПОГОДЖЕНО: 


 


В. о. Голови Державної

комісії з регулювання ринків

фінансових послуг України  


 

 

А. Литвин  


Додаток 1

до Положення про порядок реєстрації випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, що випускаються в бездокументарній формі, інформації про їх випуск та проспекту емісії 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  "___" ____________ 200_ року N __

(дата подання заяви)


ЗАЯВА

про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН, інформації про їх випуск та проспекту емісії


Найменування емітента  


  


Код за ЄДРПОУ  


  


Місцезнаходження  


  


Телефон, факс  


  


Розмір власного капіталу  


  


Обсяг емісії сертифікатів ФОН, що випускаються, грн. 


  


Кількість сертифікатів ФОН, що випускаються, шт.  


  


Номінальна вартість сертифікатів ФОН, грн. 


  

М. П. 


______________________

(Підпис) 


________________________________________

(Прізвище, ініціали уповноваженої особи)  


Додаток 2

до Положення про порядок реєстрації випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, що випускаються в бездокументарній формі, інформації про їх випуск та проспекту емісії 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  "___" ____________ 200_ року N __

(дата подання заяви)


ЗАЯВА

про реєстрацію змін до інформації про випуск сертифікатів ФОН та/або проспекту емісії


Найменування емітента  


  


Код за ЄДРПОУ  


  


Місцезнаходження  


  


Телефон, факс  


  


Дата реєстрації інформації про випуск сертифікатів ФОН та проспекту емісії  


  

М. П. 


______________________

(Підпис) 


________________________________________

(Прізвище, ініціали уповноваженої особи)  


Додаток 3

до Положення про порядок реєстрації випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, що випускаються в бездокументарній формі, інформації про їх випуск та проспекту емісії ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


СВІДОЦТВО

про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН


Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

засвідчує випуск сертифікатів ФОН, що здійснюється

_______________________________________________________________________________,

(найменування емітента та код за ЄДРПОУ)


на загальну суму  


____________________________________________

(словами) 


гривень  


номінальною вартістю  


____________________________________________

(словами) 


гривень  


форма випуску бездокументарна: 


  


- іменних 


______________________________________

(словами) 


штук 


на суму 


______________________________________________

(словами) 


гривень 


унесено до Загального реєстру випуску цінних паперів.


Реєстраційний N ______


Дата реєстрації "___" ____________ 200_ року 


__________________________

(Посада) 


__________________

(Підпис) 


__________________________________

(Прізвище, ініціали уповноваженої особи) 


  


М. П. 


   


Додаток 4

до Положення про порядок реєстрації випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, що випускаються в бездокументарній формі, інформації про їх випуск та проспекту емісії ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___-В - ФОН


м. Київ  


200_ року Уповноважена особа

________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)


на підставі пункту 2.11 Положення про порядок реєстрації випуску сертифікатів ФОН, що випускаються в бездокументарній формі, інформації про їх випуск та проспекту емісії, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.10.2005 N 511, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України ______ за N ____, та відповідно до документів, наданих


_______________________________________________________________________________,

(повне найменування емітента, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)


ВСТАНОВИЛА:


Ураховуючи вищевикладене на підставі пункту 2.11 Положення про порядок реєстрації випуску сертифікатів ФОН, що випускаються в бездокументарній формі, інформації про їх випуск та проспекту емісії, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.10.2005 N 511, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України ______ за N ____,


ПОСТАНОВЛЯЄ:


Відмовити в реєстрації випуску сертифікатів ФОН, інформації про їх випуск та проспекту емісії.


___________________

(Посада) 


_____________

(Підпис) 


________________________________________________

(Прізвище, ініціали уповноваженої особи) 


  


М. П. 


  ____________