Питання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України»

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
Питання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України»

п/п

Назва теми

Студент

Змістовний модуль І

1

Умови переходу національного господарського комплексу (НГК, або національної економіки) України до ринкової економіки
2

Основні міжгалузеві комплекси (МГК) та їх структура
3

Внутрішні та зовнішні чинники формування зовнішньоекономічного сектора
4

Роль науково-технічного потенціалу та науково-технічної революції у розвитку економіки України.
5

Природно-ресурсний потенціал і фінансово-кредитна система як фактори розвитку економіки
6

Відкрита економіка. Світове господарство
7

Платіжний баланс: показник та фактор зовнішньоекономічної діяль­ності
8

Діяльність міжнародних економічних організацій.
9

Міжнародне співробітництво у виробничих, науково-технічних сферах
10

Спільне розв'язання економічними засобами глобальних проблем розвитку
11

Теорії зовнішньої торгівлі. Теорія конкурентних переваг М. Портера
12

Територіальні й галузева структури зовнішньої торгівлі України товарами та послугами. Шляхи вдосконалення структури зовнішньої торгівлі
13

Міжнародний ринок послуг
14

Особливості становлення ринку послуг у відкритій економіці України
15

Поняття міжнародних технологічних послуг
16

Класифікація суб'єктів міжнародного посередництва
17

Напрямки надходження прямих іноземних інвес­тицій, їх галузева і територіальна структура
18

Приватизація як інструмент залучення інвестицій до трансформаційної економіки
19

Специфічні форми підприємницької транснаціоналізації за умов ринко­вих перетворень
20

Наслідки господарсько-інвестиційної діяльності ТНК
21

Обмеження монополізації
22

Мотивація створення СП
23

Процес створення СП
24

Специфіка розвитку спільних підприємств в Україні
Змістовний модуль ІІ

25

Напрями підвищення конкурентоспроможності української економіки.
26

Сучасні форми протекціонізму: поняття антиімпортних адміністратив­них процедур
27

Антидемпінг як фактор у конкурентній боротьбі.
28

Регіоналізація геополітичного ландшафту Європи і світу
29

Ос­новні геополітичні стратегії і геополітичні доктрини ХХ століття, їх вплив на геоекономічні пріоритети України
30

Геоекономічна політика України в міжнародному контексті
31

Прикордонне співробітництво в Україні
32

Україна в системі єврорегіонів.
33

Спільна стратегія Європейського Союзу щодо України
34

Пріоритети програми ТАСІS
35

Місце і роль країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) у зовнішньополітичній і зовнішньоекономічній стратегіях розвитку України
36

Досвід переходу країн ЦСЄ до ринкової економіки, залучення іноземного капіталу та його використання в Україні

1

37

Експортоспроможність української продукції на ринках країн – членів СНД

1

38

Перспективи співробітництва України з країнами СНД

1

39

Особливості інтеграційних процесів у Чорноморському регіоні

1

40

Роль США і Росії у зовнішньополітичній і зовнішньоекономічній стратегіях розвитку України

1

41

Місце України в ЧЕС. Перспективи розвитку зони Чорноморської економічної інтеграції

1

42

Співробітництво країн ЧЕС в енергетичних проектах

1

43

Економіка країн Південно-Східної та Південної Азії, особливості інтеграційних процесів у регіоні

1

44

Особливості зовнішньоекономічних зв’язків України з Єгиптом і Південно-Африканською Республікою (ПАР)

1