Пояснювальна записка до районного бюджету на 2009 рік інформація про соціально-економічний стан району І прогноз його розвитку на 2009 рік, які покладено в основу проекту районного бюджету

Вид материалаДокументы

Содержание


Ринок праці
Основною метою розвитку Бахмацького району у 2009 році
Пріоритетними завданнями та шляхами їх вирішення будуть
Оцінка надходжень доходів
Загальний розмір доходів районного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів
Власні, доходи районного бюджету
Видатки Загальний обсяг видатків районного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів прогнозується в обсязі 76349,2
60,0 тис.грн. Передбачаються видатки в сумі 8,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення
144,0 тис.грн. Засоби масової Інформації
20,0 тис.грн. Попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій
Міжбюджетні відносини
Подобный материал:

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ

НА 2009 РІК

Інформація про соціально-економічний стан району і прогноз його розвитку на 2009 рік, які покладено в основу проекту районного бюджету

В умовах негативного впливу світової економічної кризи в останні місяці 2008 року значно погіршився фінансовий стан підприємств. За січень-листопад господарюючими суб'єктами району (без малих підприємств) було отримано збитки у сумі 10752,1 млн.грн., (загальна сума прибутку – 1935,4 тис.грн., збитку – 12687,5 тис.грн.). Прибуток одержали 38,5% підприємств.

За видами економічної діяльності найбільший прибуток одержали сільськогосподарські підприємства– 346,2 тис.грн.

Збитково працювали 61,5% підприємств. Найбільшу суму збитку мають промислові підприємства –9164,8 тис.грн.

На кінець 2008 року за розрахунками загальна кількість діючих суб'єктів підприємницької діяльності юридичних осіб (без урахування фермерських господарств) становила 215, фізичних осіб-підприємців - 1407 одиниць.

За 9 місяців 2008 року за рахунок усіх джерел фінансування в розвиток економіки району надійшло 119716 тис.грн. інвестицій в основний капітал, що на 155,6% більше, ніж у відповідному періоді попереднього року.

Основним джерелом фінансування капітальних вкладень залишаються власні кошти підприємств - 67964 тис.грн.

За видами економічної діяльності зафіксоване зменшення капітальних вкладень у розвиток промисловості (-62,3%) до відповідного періоду минулого року) та зростання у таких видах економічної діяльності як освіта (+1787,5%), охорони здоров'я (+156,3%), культури і спорту, відпочинку та розваг (збільшення у 19,3 рази).

Аналіз структури інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності показує, що 36,8 % усіх інвестицій в основний капітал, спрямовано у розвиток сільського господарства, мисливства та пов”язаних з ним послуг, що на 135,3 % більше, ніж за відповідний період минулого року.

В 2008 році в районі проведена робота щодо поліпшення якості та підвищення конкурентноспроможності шляхом запровадження систем управління безпечністю харчових продуктів на підприємствах міста ВАТ „Бахмачм”ясо” та ЗАТ „Бахмачконсервмолоко”.

У промисловому комплексі, зважаючи на стримуючі об'єктивні чинники, за підсумками 2008 року відбулось уповільнення темпів зростання обсягів промислового виробництва (рецесія) проти рівня 2007 року на 21,5 %, за рахунок переробної промисловості, де обсяги виробництва зменшились на згаданий відсоток.

Завдяки впевненому старту на початку 2008 року залишились позитивними темпи зростання обсягів виробництва по видах економічної діяльності, що забезпечують випуск продукції для потреб внутрішнього ринку : целюлозно-паперовій та поліграфічній промисловості – Бахмацькій друкарні (+11,5%), переробному підприємстві харчової галузі - ВАТ „Бахмачм”ясо” в 2,1 рази.

Водночас, зниження споживання, викликане кризою, призвело до скорочення обсягів виробництва у машинобудуванні (-31,4%), у харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарської продукції (-30,3%).

У сільськогосподарському виробництві, де функціонує 81 підприємство, 57 фермерських господарств, за 2008 рік вироблено валової сільськогосподарської продукції на 15,0 % більше попереднього року, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах виробництво зросло на 24,0 %.

Аграріями району у 2008 році одержано валового зерна ( у вазі після доробки) 183193 т, що на 41,9% більше, ніж рік тому за рахунок збільшення урожайності на 7,6 ц і складає 36,7 ц з 1 га.

У той же час, у тваринництві не вдалось подолати тенденції щодо скорочення поголів'я худоби.

В районі продовжує утримуватись високий рівень демографічної старості населення, з 1979 року триває процес депопуляції населення як наслідок звуженого його відтворення.

Станом на 1 січня 2008 року частка осіб старше працездатного віку становила 31,8 %, дітей та підлітків у загальній чисельності населення -15,1%.

Ринок праці відреагував на виклики фінансово-економічної кризи в останні місяці 2008 року звуженням попиту на працю, скороченням робочого часу та додаткової потреби роботодавців у робочій силі, порушенням співвідношення між попитом на робочу силу та її пропозицією. Зокрема, у 2008р. послугами державної служби зайнятості скористалися 2388 не зайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 13,9% більше, ніж у 2007р. Станом на 1 січня 2009р. на обліку в центрі зайнятості перебувало 1603 особи незайнятих громадян. Серед зазначеної категорії громадян 96,7% мали офіційний статус безробітних, з яких 85,6% отримували допомогу з безробіття. Кількість зареєстрованих безробітних за січень-грудень зросла і становила 1550 осіб.

За сприянням державної служби зайнятості у січні-грудні 2008р. було працевлаштовано 1061 особу, що на 3,8% більше відповідного періоду минулого року. По відношенню до загальної чисельності осіб, які перебували на обліку упродовж січня-грудня, частка працевлаштованих громадян становила 29,4%.Серед працевлаштованих майже половину (51,1%) складали жінки та молодь у віці до 35 років (43%) та 11,5% - особи, які потребували особливого соціального захисту.

Разом з тим, світова фінансова кризи негативно впливає як на ритмічність роботи суб'єктів господарювання, так і на стан виплати заробітної плати працівникам підприємств. Загальна сума заборгованості на 01.01.2009р. становила 656,5 тис.грн., у тому числі на економічно активних підприємствах – 374,2 тис.грн.

За 2008 рік обсяги виконаних будівельних робіт з капітального ремонту становили 6127 тис.грн., що у % до загального обсягу виконаних будівельних робіт становить 33,7% та на 137,4% більше січня-грудня 2007р.

Основною метою розвитку Бахмацького району у 2009 році

визначено мінімізацію негативних наслідків світової фінансово-економічної кризи, недопущення зниження життєвого рівня населення, збереження зайнятості.

Пріоритетними завданнями та шляхами їх вирішення будуть:

утримання макроекономічної стабільності, розвиток агропромислового виробництва як галузі спеціалізації області, розвиток та оптимізація інфраструктури регіону, мінімізація негативних соціальних наслідків фінансово-економічної кризи.

У 2009 році фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування прогнозується на рівні 3,0 млн.грн. Прибуток прибутково працюючих підприємств становитиме 10,0 млн.грн., а збитки -7,0 млн.грн. Питома вага прибуткових підприємств становитиме 82,8%.

У промисловості головною метою на 2009 рік визначено забезпечення стабілізації роботи промислових підприємств в умовах кризи, проведення ефективної політики енергозбереження, підвищення технологічного рівня та конкурентоспроможності промисловості.

Обсяг інвестицій в основний капітал становитиме близько 160 млн.грн., буде продовжена реалізація інвестиційних проектів за участю вітчизняного капіталу.

Пріоритетним напрямком у 2009 році визначено стимулювання розвитку зовнішньоекономічної діяльності району та підтримка місцевих товаровиробників при виході на зовнішні ринки, налагодження співробітництва між суб'єктами господарювання в сфері зовнішньої торгівлі.

Буде здійснюватись підтримка досягнутого рівня зростання оплати праці та доходів населення, додержання основних державних соціальних стандартів і гарантій, тому серед пріоритетів недопущення значного зниження реальних доходів населення внаслідок негативних проявів світової фінансової кризи, зниження диспропорцій у соціально-економічному розвитку адміністративних територій у т.ч. з оплати праці.

Оцінка надходжень доходів

Враховуючи погіршення економічної ситуації в країні, головним завданням на 2009 рік стала реалізація заходів з метою стабілізації ситуації на фінансовому ринку, підтримки реального сектору економіки, конкурентоспроможності вітчизняних виробників, поліпшення стану платіжного балансу та утримання на досягнутому рівні соціальних стандартів.

Законом України від 31.10.2008 року № 639-УІ «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» визначено заходи, реалізація яких дозволить втримати макроекономічну та фінансову стабільність в державі в цілому та в районі зокрема.

При розробці проекту бюджету на 2009 рік враховано основні завдання бюджетної політики, визначені Декларацією цілей та завдань бюджету на 2009 рік (Бюджетною декларацією), яка схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008р. № 160, а саме стимулювання комплексного та динамічного регіонального розвитку, посилення ролі органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади шляхом зміцнення доходної бази місцевих бюджетів тощо.

При формуванні показників бюджету на 2009 рік враховувався вплив наслідків світової фінансової кризи на економіку області, уповільнення у

2008 році ділової активності в районі, вплив зовнішньої кон'юнктури на
продукцію експортоорієнтованих галузей економіки, а також спад обсягів
промислового виробництва, який відбувся наприкінці 2008 року.

В основу розрахунків доходів районного бюджету на 2009 рік покладено основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку регіону, чинне законодавство з питань оподаткування, Закон України „Про Державний бюджет України на 2009 рік" та враховано динаміку надходжень податків, зборів та обов'язкових платежів у минулі роки.

Формування проекту районного бюджету визначалося в умовах впливу світової фінансової кризи на економіку району.

Загальний розмір доходів районного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів визначений нарівні 76389,2 тис.грн., у тому числі загального фонду – 73654,5 тис.грн., спеціального фонду -2734,7 тис.грн. Це на 1768,6 тис.грн. більше рівня виконання 2008 року, в тому числі загальний фонд збільшено на 3764,1 тис.грн., спеціальний фонд зменшено на 1995,5тис.грн.

Відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на

2009 рік" з Державного бюджету України передбачено дотацію
вирівнювання
в сумі 39865,2 тис.грн., субвенцій - 20177,5 тис.грн.

Власні, доходи районного бюджету прогнозуються у сумі 14473,9 тис.грн., що складає 57,0 відсотків від обсягу власних надходжень бюджету району.

Протягом останніх місяців 2008 року триває тенденція уповільнення темпів зростання надходжень податку з доходів фізичних осіб. Темпи приросту надходження податку з доходів фізичних осіб до бюджету області у порівнянні з відповідним періодом минулого року за 10 місяців становили 43,0%, за 11 місяців – 39,5%, за рік – 35,1%.

Загальна заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 січня 2009

року за оперативними даними сягає 656,5 тис.грн., що в 5,2 рази більше порівняно з заборгованістю на 1 січня 2008 року (126,9 тис.грн.) і, як наслідок, спостерігається зростання заборгованості по податку з доходів фізичних осіб до місцевих бюджетів району.

Прогнозний розрахунок суми податку з доходів фізичних осіб на

2009 рік здійснено з врахуванням розрахункового фонду оплати праці та
становитиме 20471,8 тис. грн. Сума надходжень податку з доходів фізичних
осіб у 2009 році порівняно з фактом за 2008 рік зменшена на 491,3 тис.грн.
або на 2,35 %.

Надходження податку з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності та фіксованого податку на доходи фізичних осіб від підприємницької діяльності визначено з тенденції, яка склалася в останні періоди, з урахуванням фактичних надходжень 2008 року та обраховані в сумі відповідно 55,1 тис.грн. та 165,4 тис.грн.

З урахуванням положень ст.66 Бюджетного кодексу, від загальної суми прогнозного надходження податку з доходів фізичних осіб до районного бюджету планується мобілізувати кошти в розмірі 14093,5 тис. грн. (50%).

Надходження податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності, передбачені в сумі 15,0 тис.грн. Розрахунок податку на прибуток здійснено на підставі Закону України ,Дро оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.1994 року № 334/94 ВР зі змінами і доповненнями та динаміки надходжень у попередні роки.

Прогнозні розрахунки надходжень плати за землю на 2009 рік здійснені на основі Закону України від 3 липня 1992 року № 2535-ХП „Про плату за землю" (із змінами та доповненнями), Закону України від 6 жовтня 1998 року №161-ХГ/ „Про оренду землі" (із змінами та доповненнями) та Земельного кодексу України (із змінами та доповненнями). На підставі даних про площі земельних ділянок, що оподатковуються, нарахованих сум земельного податку по юридичних та фізичних особах, сум орендної плати за землі державної і комунальної власності згідно договорів оренди з юридичними та фізичними особами, прогнозні надходження плати за землю на 2009 рік обраховано в обсязі 1824,7 тис.грн., що на 106,8 тис.грн., або на 6,2 % більше, ніж надійшло в 2008 році.

Враховуючи відсоток відрахувань, встановлений ст.65 Бюджетного кодексу України, надходження плати за землю до районного бюджету в 2009 році складуть 364,9 тис.грн. (15%).

Сума інших неподаткових надходжень прогнозується в розмірі 0,5 тис.грн.

Обсяг спеціального фонду прогнозується в сумі 2734,7 тис.грн., в тому числі : власні надходження бюджетних установ визначені в сумі 863,4 тис.грн.; кошти одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 280,0 тис.грн.; міжбюджетні трансферти з Державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення складають суму 1591,3 тис.грн.

Видатки

Загальний обсяг видатків районного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів прогнозується в обсязі 76349,2 тис.грн., надання кредитів з районного бюджету у сумі 40,0 тис.грн.. Без врахування трансфертів видатки складають 71491,3 тис.грн., що на 7881,3 тис.грн. (12,4%) більше, ніж у 2008 році.

В основу формування обсягів видатків місцевих бюджетів та розрахунку міжбюджетних трансфертів, окрім вимог Бюджетного кодексу України, фінансового та іншого базового законодавства України, покладено норми Закону України від 31 жовтня 2008 року №639-VI , Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" та основні вимоги Указу Президента України від 20 жовтня 2008 року „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 жовтня 2008 року ,Дро невідкладні заходи з посилення фінансово-бюджетної дисципліни та мінімізації негативного впливу світової фінансової кризи на економіку України".

При цьому, головним було збереження основних пріоритетів бюджетної політики та дотримання принципів Бюджетного кодексу України.

Розрахунок видатків на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери здійснено відповідно до умов дії III етапу Єдиної тарифної сітки та виходячи з розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду - 545 грн.

Враховуючи обмеженість ресурсу районного бюджету в умовах фінансової кризи та з метою забезпечення коштами першочергових соціальних видатків, зокрема заробітної плати, пенсій, стипендій, допомог, у проекті бюджету на 2009 рік передбачено скорочення інших поточних видатків (окрім видатків на енергоносії, медикаменти та перев'язувальні матеріали і продукти харчування) за загальним фондом місцевих бюджетів в середньому на 30,0% у порівнянні із 2008 роком.

Слід зазначити, що для установ державного бюджету таке скорочення склало в середньому 70,0%.

До загального обсягу видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, включено кошти на підвищення рівня забезпеченості за захищеними статтями видатків загального фонду районного бюджету в сумі 1322,5 тис.грн., які розподілені між галузями бюджетної сфери.

Головним пріоритетом повинно стати утримання в належному стані наших установ, забезпечення захищених статей видатків, зокрема заробітної плати, переведення максимальної кількості об'єктів на альтернативне паливо в умовах здорожчання газу тощо.


Органи місцевого самоврядування

Проектом районного бюджету на 2009 рік на утримання органів місцевого самоврядування (апарат районної ради, штат працівників районної ради по трудовій угоді) передбачаються видатки загального фонду в сумі 736,2 тис.грн., що розраховані у відповідності до інструктивного листа Міністерства фінансів України від 29.12.2008 № 31-11020-14-21/45935 щодо загального підходу до формування розрахункових показників місцевих бюджетів на 2009 рік, згідно якого обсяг інших видатків зменшено на 30 відсотків порівняно з 2008 роком, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено на рівні показників 2008 року.

Фонд заробітної плати з нарахуваннями працівників апарату районної ради на рік з врахуванням матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати розрахований у сумі 358,7 тис.грн. відповідно до вимог статті 57 Закону України „Про Державний бюджет на 2009 рік". Фонд заробітної плати з нарахуваннями працівникам районної ради, які працюють згідно договору, заплановано на рік з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати в сумі 104,6 тис.грн.

Крім того, на утримання районної ради передбачається 272,9 тис.грн. на поточні видатки, з них на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 52,1 тис. грн.

Обсяг спеціального фонду на 2009 рік складає 60,0 тис.грн.

Передбачаються видатки в сумі 8,0 тис.грн. на відрядження депутатів районної ради ( КФК 250404).


Освіта


Видатки загального фонду районного бюджету на освіту збільшені у порівнянні з 2008 роком на 7,1% і становлять 28249,0 тис.грн. Дані показники дають можливість забезпечити потребу галузі в коштах на виплату заробітної плати з нарахуваннями, враховуючи виплату педагогічним працівникам надбавки за вислугу років та допомоги на оздоровлення згідно з ст.57 Закону України „Про освіту”, на оплату енергоносіїв, соціальних виплат і нагальну потребу по інших статтях видатків.

Видатки на допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, зменшені на 20,5% порівняно з 2008 роком і складають 31,8 тис.грн..

На утримання установ освіти передбачається 28184,4 тис.грн., із них на поточні видатки – 28061,9 тис.грн., у тому числі на оплату праці – 16689,5 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3406,2 тис.грн.

На проведення капітальних ремонтів установ освіти передбачається спрямувати 122,5 тис.грн., з них на капітальний ремонт даху Стрільницької ЗОШ – 50,0 тис.грн., котельні Пісківської ЗОШ – 25,0 тис.грн., даху Будинку школяра – 17,5 тис.грн., на виготовлення проектно-кошторисної документації на установку котлів для твердого палива по Фастовецькій ЗОШ – 30,0 тис.грн. На галузь „Освіта” в районному бюджеті передбачається субвенція із загального фонду державного бюджету:

на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім”ях за принципом „гроші ходять за дитиною” – у сумі 64,6 тис.грн.

По спеціальному фонду бюджету на утримання установ освіти районного підпорядкування планується спрямувати 187,4 тис.грн..

Окрім цього, в бюджеті розвитку районного бюджету відділу освіти передбачаються видатки в сумі 110,0 тис.грн., за рахунок передачі коштів із загального до спеціального фонду бюджету, для виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво Григорівської ЗОШ.


Охорона здоров'я

На галузь передбачається спрямувати із загального фонду бюджету без урахування субвенцій з обласного бюджету 13743,4 тис.грн. Видатки збільшені порівняно з 2008 роком на 629,9 тис.грн. або на 4,8%.

Сума витрат на оплату праці працівників медичних установ складає 7789,8 тис.грн., що на 689,8 тис.грн. або на 9,7% більше 2008 року, складає 56,7% всіх видатків та обраховувалась виходячи із прогнозованої середньорічної штатної чисельності працівників закладів охорони здоров'я та без урахування стимулюючих виплат.

Видатки для забезпечення розрахунків лікувальних установ за енергоносії та комунальні послуги збільшені на 488,4 тис.грн. (на 54,5%) та складають 1385,3 тис.грн., їх загальний обсяг відповідає повній потребі в коштах на дані цілі.

У загальній сумі видатків враховані асигнування для забезпеченості медикаментами, перев'язувальними засобами та продуктами харчування хворих у амбулаторно-поліклінічних відділеннях і стаціонарах лікувальних установ на рівні минулого року. Бюджетні призначення для придбання медикаментів планується в сумі 350,0 тис.грн., продуктів харчування – 414,0 тис.грн., або на 4,0 тис.грн. більше 2008 року.

При фінансуванні галузі передбачено кошти у видатках на медикаменти та перев”язувальний матеріал в сумі 35,0 тис.грн. на лікування ветеранів війни та 30,0 тис.грн. іншим пільговим категоріям.

Видатки для забезпечення медикаментозними препаратами хворих на цукровий і нецукровий діабет за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету передбачені в сумі 196,0 тис.грн.

Передбачено фінансування на відшкодування пільгового перевезення працівників лікарні в сумі 30,5 тис.грн., на пільгове зубопротезування – 29,5 тис.грн.

З метою зміцнення матеріально-технічної бази медичних закладів заплановані капітальні видатки в розмірі 78,8 тис.грн (на капітальний ремонт водопостачання та водовідведення Бахмацької ЦРЛ), що на 883,8 тис.грн. менше витрат, запланованих у 2008 році, та складає 0,6% всіх видатків.

За спеціальним фондом бюджету на галузь передбачені видатки в сумі 192,0 тис.грн.

Окрім цього, в бюджеті розвитку районного бюджету Бахмацькій центральній районній лікарні передбачаються видатки в сумі 170,0 тис.грн., за рахунок передачі коштів із загального до спеціального фонду бюджету, для придбання житла медичним працівникам.

Соціальний захист та соціальне забезпеченняНа утримання установ соціального забезпечення та фінансування програм соціального захисту населення в 2009 році планується спрямувати із загального фонду бюджету 19709,2 тис.грн. або на 1790,9 тис.грн. (9,8%) більше від уточнених показників минулого року.

87,6 відсотків від загальної суми бюджетних асигнувань на галузь, сумарно – 17267,0 тис.грн., будуть забезпечуватись фінансуванням з державного бюджету цільовими субвенціями і іншою субвенцією з обласного бюджету.

На надання пільг та житлових субсидій населенню передбачені кошти в сумі 3383,0 тис. грн., на медичне забезпечення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (придбання ліків за пільговими рецептами та пільгове зубопротезування) – 34,0 тис.грн., на поховання учасників бойових дій – 25,0 тис.грн., на допомогу сім”ям з дітьми передбачені кошти в сумі 13825,0 тис.грн.

На утримання територіального центру і відділення соціальної допомоги на дому у 2009 році буде спрямовано 2066,7 тис.грн., що в порівнянні з уточненими призначеннями минулого року більше на 63,0 тис.грн. (3,1%).

На фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів планується 27,8 тис.грн., в тому числі районної ради ветеранів – 22,8 тис.грн., для оплати виготовлення талонів на проїзд пільгових категорій громадян згідно районної програми „Ветеран” – 5,0 тис.грн.

На інші видатки по соціальному захисту передбачається 131,5 тис.грн., з яких на забезпечення видатків по цільовій програмі „Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги” виділено 121,5 тис.грн. або 100% від потреби.

На соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей передбачається спрямувати 216,2 тис.грн., що на 25,8 тис.грн. або на 13,6% більше уточнених призначень 2008 року, із них на утримання центру соціальних служб для молоді – 187,6 тис.грн., на заходи центру – 10,0 тис грн., на соціальні програми і заходи державних органів у справах неповнолітніх – 8,5 тис.грн., у справах жінок – 1,0 тис.грн., у справах сім'ї – 0,1 тис.грн., у справах молоді – 9,0 тис.грн..

За спеціальним фондом бюджету на галузь (утримання територіального центру і відділення соціальної допомоги на дому) передбачені видатки в сумі 280,0 тис.грн.

Крім того, в поточному році за рахунок субвенції з державного бюджету по спеціальному фонду на надання пільг та житлових субсидій населенню передбачені кошти в сумі 1856,3 тис. грн..

Культура


За загальним фондом бюджету на галузь передбачено 4009,5 тис.грн., що в порівнянні з затвердженими видатками 2008 року більше на 45,5%, з уточненими видатками – на 12,2% або на 435,0 тис.грн..

На виплату заробітної працівникам установ культури передбачено 2492,2 тис.грн., що забезпечує виплату заробітної плати на рік без стимулюючих виплат.

Для забезпечення розрахунків за енергоносії передбачаються видатки в сумі 399,3 тис.грн., що забезпечує їх стовідсоткову оплату.

На виконання заходів, передбачених згідно районної програми „Культурно-мистецька освіта Бахмацького району на 2007-2012 роки”, планується 21,3 тис.грн..

Капітальні видатки заплановані в сумі 20,0 тис.грн. на поповнення бібліотечних фондів.

На проведення заходів культосвітнього характеру головному розпоряднику коштів – районній державній адміністрації передбачено кошти в сумі 121,5 тис.грн., на забезпечення оприлюднення правоосвітніх та правовиховних матеріалів через місцеві засоби масової інформації на 2009 рік – 3,1 тис.грн.

Видатки спеціального фонду бюджету заплановані в сумі 144,0 тис.грн.


Засоби масової Інформації

На підтримку засобів масової інформації в 2009 році передбачається спрямувати 67,6 тис.грн.., в тому числі на фінансову підтримку місцевої преси – 41,4 тис.грн., на радіомовлення – 26,2 тис.грн..

Фізична культура і спорт

На 2009 рік на фізичну культуру і спорт передбачається спрямувати 754,9 тис.грн. загального фонду бюджету, що в порівнянні з уточненими показниками 2008 року більше на 41,1 тис.грн. (5,8%).

На утримання дитячо- юнацької спортивної школи, що підпорядковується районному відділу освіти, передбачено 525,7 тис.грн.. Видатки на оплату праці передбачені в сумі 320,7 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 49,3 тис.грн., що стовідсотково забезпечує їх потребу на зазначені цілі.

На проведення заходів із фізичної культури і спорту відділу у справах молоді та спорту райдержадміністрації заплановано 30,0 тис.грн. на рівні минулого року.

На утримання апарату управління ФСТ „Колос” в 2009 році передбачається направити 96,0 тис.грн.

На утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацької спортивної школи ФСТ “Колос” заплановано 103,2 тис.грн.

Будівництво

В бюджеті розвитку районного бюджету передбачаються видатки в сумі 280,0 тис.грн. за рахунок передачі коштів із загального до спеціального фонду бюджету, в тому числі для придбання житла медичним працівникам – 170,0 тис.грн., для виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво Григорівської ЗОШ – 110,0 тис.грн.


Транспорт

На компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок цільової субвенції з державного бюджету заплановано фінансування в сумі 1058,5 тис.грн.


Інші послуги , пов”язані з економічною діяльністю

Видатки на виконання регіональної програми підтримки малого і середнього підприємництва передбачено 20,0 тис.грн.

Попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій

та наслідків стихійного лиха

Видатки на виконання регіональної програми створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха передбачаються в сумі 54,0 тис.грн., програми з охорони життя людей на водних об"єктах у Бахмацькому районі на 2009-2012 роки – 1,0 тис.грн.

Видатки, не віднесені до основних груп

На виконання районної програми „Безпека життєдіяльності населення на 2007-2012 роки” передбачені видатки в сумі 25,0 тис. грн., на виконання районної програми „Підготовка та проведення приписки до призовної дільниці та призову громадян на строкову військову службу у 2008 році на території Бахмацького району” –10,0 тис.грн..

На утримання Трудового архіву передбачаються кошти в сумі 39,2 тис.грн..


Резервний фонд


Розмір резервного фонду на 2009 рік встановлено у сумі 75,0 тис.грн..


Кредитування


Згідно з регіональною програмою „Власний дім” передбачені видатки по загальному фонду районного бюджету для надання пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам в сумі 40,0 тис.грн.

Міжбюджетні відносини

Дотації вирівнювання визначені до 22 місцевих бюджетів району. Є дотаційними 100 відсотків сільських, селищний, один міській бюджети та районний бюджет.

Керуючись пунктом 2 статті 6 Закону України “Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об”єднань“ обсяг міжбюджетних трансфертів на 2009 рік між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ та містом визначений в сумі 5391,8 тис.грн. (дотації вирівнювання – 4662,6 тис.грн. і вилучення – 729,2 тис.грн.) згідно Формули розподілу, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004 року №1782 “Деякі питання врегулювання між бюджетних відносин” (із змінами).


Затверджено іншу субвенцію з районного бюджету бюджетам нижчого рівня в сумі 115,3 тис.грн., а саме: Бахмацькому міському бюджету на реконструкцію будинку для багатодітної сім’ї Ільченко В.К.; Бахмацькому сільському бюджету – 45,3 тис. грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво фельдшерсько-акушерського пункту с. Бахмач-1; Дмитрівському селищному бюджету – 20,0 тис. грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво водогону по смт.Дмитрівка.