Укладачі: Левицька І. В., к е. н., доцент, Корж Н. В. к е. н., доц

Вид материалаДокументы

Содержание


Програма комплексної практики
Керівництво практикою
Права та обов'язки студентів
Мета та завдання практики
Календарний план
Місце практики
Зміст завдань щодо організації роботи туристичного підприємства
Завдання 1. Студент повинен вивчити процес організації туристичних подорожей фірмою. Для цього необхідно
Зміст завдань щодо управлінської діяльності
Зміст завдань щодо маркетингової діяльності підприємств туристичного підприємства
Зміст завдань щодо планово-економічної діяльності підприємств
6. Оформлення і терміни захисту звітів
Заголовки структурних частин
1.1. Для великих туристичних підприємств
1.3.Для малих підприємств
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни
ФАКУЛЬТЕТ ТОВАРОЗНАВСТВА, МАРКЕТИНГУ ТА ТУРИЗМУ Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи
Приклад оформлення (орієнтовного) змісту звіту про практику
Розділ 1.характеристика туристського підприємства
Розділ 2. характеристика управлінської діяльності турфірми
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2   3


Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

Кафедра туризму та готельно-рестораної справи


ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОЇ ПРАКТИКИ


освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр


галузь знань 0207 «Культура»

напрям підготовки 6.020107 «Туризм»

галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»

напрям підготовки 6.140103 «Туризм»


Вінниця – 2011

Укладачі: Левицька І.В. , к.е.н., доцент, Корж Н.В. к.е.н., доц.


Програма комплексної практики розглянута та схвалена на засіданні кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ від 07.09.2011 р., протокол № 9, на засіданні методичної комісії факультету протокол № 4 від 21.09.2011 р., та на засіданні методичної ради інституту протокол №__ від___________ 2011 р.


Рецензент: д.е.н., проф.. С.В.Коляденко


ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОЇ ПРАКТИКИ

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр


галузь знань 0207 «Культура»

напрям підготовки 6.020107 «Туризм»

галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»

напрям підготовки 6.140103 «Туризм»


ВСТУП


Практична підготовка студентів вищих навчальних закладів є основною і обов'язковою складовою частиною освітньо-професійної програми. Вона має своєю метою опанування студентами сучасних методів та форм організації праці у сфері їх майбутньої професіональної діяльності, формування професійних вмінь та навичок, які допоможуть у прийнятті самостійних рішень при проходженні практики та під час самостійної роботи в сучасних умовах.

Комплексна практика студентів проводиться напередодні комплексного державного екзамену з базової освіти, є важливим етапом наскрізної практичної підготовки фахівців з професійним спрямуванням «Туризм» та являється складовою частиною навчального процесу з підготовки фахівців та регламентується Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, яке затверджене наказом Міністерства освіти України і організується та здійснюється згідно з Положенням про проведення практики студентів ВТЕІ КНТЕУ.

1. Загальні положення

Терміни і зміст проходження практики визначаються навчальним планом і програмами профілюючих учбових дисциплін за фахом та регулюються навчальними планами вищого навчального закладу.

Для студентів 4 курсу передбачається комплексна практика триває 6 тижнів. Після закінчення практики студенти готують звіт та здають диференційний залік.

Розподіл студентів за об'єктами практики і призначення керівників проводиться кафедрою і затверджується наказом директора інституту.

Перед виїздом на практику студенти забезпечуються такими видами документів: направленням на практику, програмою практики, щоденником, індивідуальним завданням.

На практиці студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота цієї посади відповідає програмі практики. Робочий час визначається відповідно до діючого на підприємстві внутрішнього розпорядку і режиму роботи. Консультації на базах практики проводяться в робочий час, а в навчальних закладах - в неробочий час практиканта.

Відомості про підприємство студент одержує шляхом особистих спостережень, вивчення документації, під час бесід з керівниками практики та фахівцями виробництва з технологічних, організаційних, економічних та інших питань.

В період практики для студентів організуються лекції та екскурсії на зразкові підприємства галузі.


Керівництво практикою

Навчально - методичне керівництво практикою здійснює кафедра туризму і готельного господарства ВТЕІ КНТЕУ.

Безпосереднє керівництво практикою здійснюють керівники кафедри, (викладачі кафедр) та керівники від підприємств (найбільш кваліфіковані спеціалісти та керівники підприємств).

Керівники практики від ВТЕІ:

• контролюють бази практики щодо підготовленості для прийому студентів-практикантів;

• забезпечують проведення всіх організаційних заходів перед виїздом студентів на практику;

• забезпечують дотримання відповідності змісту робіт практики її учбовим планам і програмам;

• проводять консультації на місцях практики;

• розглядають звіти студентів з практики, надають відгуки про їх роботу, приймають участь в роботі комісій із захисту звітів.

Керівник практики від підприємства:

• знайомить студентів з організацією роботи підприємства в цілому і на конкретному робочому місці;

• здійснює постійний контроль за роботою студентів, допомагає правильно виконувати всі завдання на робочому місці, консультує з виробничих питань;

• здійснює облік роботи студентів, складає на них виробничі характеристики;

• надає допомогу в отриманні всіх необхідних відомостей про підприємство відповідно до програми практики;

• надає можливість студентам користуватись нормативною документацією.


Права та обов'язки студентів

В період проходження практики студенти мають право :

• обирати місце проходження практики з врахуванням індивідуальних особливостей студента;

• одержувати необхідні консультації у керівників від підприємства.

В період проходження практики студенти зобов'язані:

• повністю виконувати завдання, які передбачені програмою практики;

• підкорятися правилам внутрішнього розпорядку, що діють на підприємстві;

• вивчати та суворо дотримуватись правил техніки безпеки, протипожежної техніки та санітарії;

• нести відповідальність за виконану роботу та її результати нарівні зі штатними робітниками;

• оформити щоденник;

• надати керівникам практики письмовий звіт про виконання всіх завдань і захистити його не пізніше першого тижня наступного семестру.

• збирати і обробляти інформаційний матеріал для виконання індивідуальних завдань.

На студентів - практикантів, які порушують правила внутрішнього розпорядку, керівники практики можуть накладати стягнення і повідомляти про це керівництво ВТЕІ.

Мета та завдання практики

Комплексна практика є логічним продовженням навчальних курсів, що розглядають питання організаційної, планово-економічної, маркетингової та управлінської діяльності підприємств готельного та ресторанного господарств.

Головною метою комплексної практики є поглиблення та закріплення студентами теоретичних знань і набуття необхідних практичних навичок і досвіду роботи в галузі управлінської, планово-економічної, маркетингової діяльності, опанування організаційно-технологічними процесами, що відбуваються на підприємствах. Набуття професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретних ситуацій, що виникають на підприємствах в сучасних умовах.

Студенти під час проходження комплексної практики повинні навчатися самостійно вирішувати типові задачі, які притаманні видам діяльності, відповідно до посад, на яких може працювати випускник вищого навчального закладу, самостійно навчатися здійснювати пошук потрібної інформації про стан роботи підприємства на ринку товарів та послуг, аналізувати її, виявляти основні фактори, що обумовлюють фактичний стан діяльності підприємства, розкривати основні тенденції його розвитку, пояснювати їх, пропонувати науково обґрунтовані висновки та пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності.

Одним із головних етапів в комплексній практиці є ознайомлення студентів з функціональними обов'язками службових осіб з профілю професійної діяльності, їх функціями, правами та обов'язками підприємства туризму: здобуття професійних навичок на посадах, відповідно до фахового спрямування та освітньо-кваліфікаційного рівня, технології виконання основних організаційно-технологічних процесів, які здійснюються на підприємстві певного типу та організаційно-правової форми господарювання.

Робочий день практиканта встановлюється відповідно до режиму роботи виробничого підрозділу і посади. У випадку, якщо студент-практикант не зараховується у штат співробітників, він виконує обов'язки дублера на тих же посадах і проходить практику відповідно до режиму роботи підприємства.

Календарний план

№ n/n

Зміст роботи

Кількість робочих днів

1

Оформлення на практику та знайомство з туристичним підприємством (фірмою), інструктаж по техніці безпеки

1

2

Організація роботи туристичного підприємства

6

3

Ознайомлення з управлінською діяльністю підприємства

6

4

Ознайомлення з маркетинговою діяльністю підприємства

10

5

Ознайомлення з планово-економічною діяльністю

10

6

Оформлення звіту

3

Місце практики: відділ організації туристичних подорожей, операційний відділ, фронт-та бек-офіси фірм-туроператорів, фірма-турагент.


Зміст практики


1. Оформлення на практику і знайомство з туристичним підприємством (фірмою). Інструктаж з техніки безпеки.

Перед початком практики студент знайомиться з керівником практики від підприємства, правилами внутрішнього розпорядку в туристичному підприємстві (фірмі) і своїм графіком виходу на роботу. Проходить інструктаж з протипожежної безпеки і техніки безпеки. На період проходження практики студентом видається наказ відділу кадрів туристичного підприємства (фірми), де за студентами закріплюється керівник від бази практики.


Зміст завдань щодо організації роботи туристичного підприємства