Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів технологічний напрям

Вид материалаДокументы

Содержание


Орієнтовний список органі­зацій та закладів для проведення екскурсії
Орієнтовний список орга­нізацій та закладів для проведення екскурсії
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7
п/п

К-сть
год.


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги
до рівня профільної
підготовки учнів

6

Вступ
1.

6

Історичні відомості про виникнення та розвиток лозоплетіння.
Лозоплетіння як один із найдавніших видів декоративно-прикладного мисте­цтва. Особливості виробів
з лози. Перші згадки про ремесло, етапи розвитку та становлення промислу. Осередки лозоплетіння в Україні. Центри лозоплетін­ня даного регіону. Сучасний стан розвитку ремесла. Майстри лозоплетіння в Україні.
Екскурсія.
Правила вуличного руху. Правила пересування організованих груп пішоходів
в населених пунктах. Правила поводження в громадському транспорті.
Орієнтовний список органі­зацій та закладів для проведення екскурсії: краєзнавчий музей; музей декоративно прикладного мистецтва; майстерня народного майстра лозоплетіння; підприємство або цех які спеціалізуються на випуску плетеної продукції
з лози.(На вибір).

Характеризує лозоплетіння як один із найдавніших видів ДПМ;
обґрунтовує особли­вості виробів з лози;
аналізує етапи розвитку промислу;
називає регіональні осередки лозоплетін­ня, майстрів лозопле­тіння;
оцінює сучасний стан розвитку ремесла.
Пояснює правила вуличного руху, правила пересування організованих груп пішоходів в населених пунктах;
розпізнає основні види плетених виро­бів;
висловлює судження щодо доцільності форми плетених виробів;
спостерігає за етапами формування плетених виробів.
10

Розділ 1. Організація
робочого місця

2.

2

Тема 1.1. Підготовка робочого місця до роботи.
Вимоги до стола (верстака), стільця та робочого одягу. Вимоги до допоміжних меблів. Вимоги до розмі­щення матеріалів та інстру­ментів. Специфічні вимоги до робочої зони (температура, вологість повітря, вентиляція, освітлення тощо). Вступний інструктаж. Заповнення журналу обліку інструктажу з техніки безпеки.
Лабораторно-практична робота. Ознайомлення з вимогами до організації робочого місця. Ознайомлення з обладнанням та меблями, що належать до індивідуальної робочої зони майстра. Підбір стільця та верстака відповідно індиві­дуальних антропометричних даних.

Обґрунтовує вимоги до організації робочого місця;пояснює специфічні вимоги до робочої зони;
обґрунтовує положення правил пове­дінки в навчальній майстерні;
дотримується правил підбору стільця та верстака відповідно індивідуальних ант­ропометричних даних.

3.

4

Тема 1.2. Правила техніки безпеки, виробнича санітарія, електро- та пожежна безпека в навчальній майстерні.
Правила техніки безпеки при роботі з лозою. Відо­мості про санітарію, гігієну праці, особисту гігієну. Санітарні вимоги до виробничих приміщень та робочих місць майстра лозопле­тіння. Основні правила та інструкції з безпеки праці,

електробезпеки, їх виконання та дотримання. Пожежна безпека в навчальних майстернях. Причини пожеж, заходи запобігання їх виникненню. Правила користування первинними засобами пожежогасіння. Перша допомога при виникненні нещасних випадків.
Лабораторно-практична робота. Ознайомлення з основними засобами поже­жогасіння, виконати з ними тренувальні вправи при уявній пожежі. Вивчити план евакуації людей з при­міщень навчального закладу у разі пожежі. Ознайомитись із складом медичної аптечки. Виконати трену­вальні вправи при виникненні різнопланових уявних нещасних випадків.

Пояснює правила техніки безпеки при роботі з лозою; правила надання першої допомоги при виник­ненні нещасних випадків;
відтворює поняття гігієни праці, особи­стої гігієни, виробни­чої санітарії;
обгрунтовує роль гігієни праці та про­мислової санітарії в житті людини;
володіє знаннями з санітарно-гігієнічних умов праці; правилами надання першої медичної допомоги;
характеризує причини виникнення пожеж; засоби захисту пожежогасіння;
дотримується основних правил безпеки праці та протипо­жежної безпеки.

4.

4

Тема 1.3. Інструменти та допоміжне обладнання для заготівлі, попередньої обробки та власне плетен­ня з лози.
Загальні вимоги до інстру­ментів та допоміжного обладнання. Інструменти та допоміжне обладнання для заготівлі та попередньої обробки прута. Інструменти для плетення. Шаблони. Правила техніки безпеки при роботі.
Лабораторно-практична

робота. Ознайомлення з інструментами та допоміж­ним обладнанням індивіду­ального та загального користування під час заготівлі, попередньої обробки та власне плетення. Ознайомлення з особливостями форми та конструкції шаблонів для плетення. Виготовлення шаблонів.

Називає і характеризує інструменти й допоміжне обладнання для заготівлі, попередньої обробки та плетення з лози;
пояснює загальні вимоги до інструмен­тів та допоміжного обладнання;
використовує інструменти для плетення за призначенням;
дотримується правил безпечної праці під

час лабораторно-практичної роботи.
23

Розділ 2. Матеріали для плетення з лози
5.

3

Тема 2.1. Верба та її види.
Загальна характеристика верби.
Дикорослі види верби: верба сіра, верба синьо-сіра, верба конопляна верба справжня прутова, верба гостролиста, верба трьох тичинкова тощо.
Культурні види верби: ярвим, омвим, хіллін-3, гіб­ридні сорти верби тощо.
Способи розведення верби, час і способи посадки.
Лабораторно-практична робота. Ознайомлення з дикорослими та культурними видами верби. Дослі­дження їх фізичних, меха­нічних, технологічних та хімічних властивостей.

Називає та характе­риує види верби своєї місцевості;
розпізнає види верби за зовнішніми ознаками;
характеризує способи розведення верби;
висловлює судження відносно властивостей верби;
використовує отримані знання під час виконання лабораторно-практичної роботи.

6.

6

Тема 2.2. Лоза. Її заготів­ля, сортування та зберігання.
Загальна характеристика лози.
Особливості заготівлі верби

в осінньо-зимовий та весня­но-літній періоди. Різання прута. Сортування та збері­гання неокорованого прута. Шляхи окоровування прута. Сортування та зберігання окорованого прута. Правила техніки безпеки при роботі.
Практична робота. Заготівля, сортування та сушіння лози.

Описує лозу за зов­нішніми ознаками та технологічними властивостями;
характеризує особли­вості заготівлі прута в різні періоди року;
пояснює правила різання, сортування та зберігання прута;
оцінює зовнішні характеристики прута для визначення сортності;
дотримується правил техніки безпеки при роботі.

7.

7

Тема 2.3. Підготовка лози до плетення.
Очищення прута. Техноло­гія отримання стрічки для плетення. Відбілювання, фарбування та обпалювання лози. Попередня обробка лози перед плетенням. Правила техніки безпеки при роботі.
Практична робота. Заготівля, сортування, очи­щення та сушіння лози (прута). Виконання опера­цій стругання та калібру­вання стрічки.

Описує технологіч­ний процес отримання очищеного прута;
пояснює технологію отримання стрічки для плетення;
характеризує процеси відбілювання, фарбування та обпалювання лози;
називає природні та штучні речовини для відбілювання і фарбування лози;
дотримується правил техніки безпеки при роботі.

8.

7

Тема 2.4. Розрахунок та підбір матеріалів для плетення.
Показники якості прута: сучковатість, колір, усушка, конусність, в’язкість, роз­колюванність, гнучкість. Розрахунок та підбір мате­ріалів для плетення в залеж­ності від творчого задуму та об’єкту праці.

Правила техніки безпеки при роботі.
Практична робота. Заготівля, сортування, очи­щення та сушіння лози (прута). Виконання опера­цій стругання та калібру­вання стрічки.

Називає показники якості прута;
аналізує якість прута;
виконує розрахунок та підбір матеріалів для роботи;
дотримується правил техніки безпеки при роботі.
22

Розділ 3. Види плетення
9.

10

Тема 3.1. Техніки простого суцільного плетення.
Просте плетення. Плетення способом мотузочки. Плетення в шашку. Плетення
в шах матку. Плетення косички. Плетення загинки. Плетення полотнища із стрічок. Пошарове плетення. Плетення рядами. Квадратне плетення. Загинка
в три пари прутів. Загинка косою з трьох пар прутів. Правила техніки безпеки при роботі.
Практична робота. Виконання тренувальних вправ техніками простого суціль­ного плетення.

Називає та характе­ризує техніки простого плетення;
обґрунтовує особли­вості технік простого плетення;
розпізнає техніки простого плетення;
класифікує техніки простого плетення;
дотримується правил техніки безпеки при роботі.

10.

6

Тема 3.2. Техніка ажурного плетення.
Особливості ажурного плетення. Зразки ажурного плетення. Кромки та бордюри. Правила техніки безпеки при роботі.
Практична робота. Виконання тренувальних вправ технікою ажурного плетення. Плетення кромок та
бордюрів.

Характеризує техніку ажурного плетення;
обґрунтовує особли­вості техніки ажурного плетення;
розпізнає техніку
ажурного плетення;
класифікує кромки та бордюри;
дотримується правил техніки безпеки при роботі.

11.

6

Тема 3.3. Основні види кріплення та з’єднання
в лозоплетінні.
Види кріплення деталей у виріб. З’єднання деталей, їх особливості. Особливості введення нових прутів та стрічок для продовження процесу плетення. Правила техніки безпеки при роботі.
Практична робота. Виконання тренувальних вправ плетення із включенням операцій кріплення та з’єднання деталей.

Називає та характеризує види кріплення деталей;
обґрунтовує особли­вості з’єднання деталей;
пояснює особливості введення нових пру­тів та стрічок;
дотримується правил техніки безпеки при роботі.
64

Розділ 4. Плетення окремих виробів з лози
12.

10

Тема 4.1. Плетення виро­бів без дна та з неплетеним дном.
Технологія плетення кашпо. Технологія плетення вази. Технологія плетення абажура. Роль шаблонів
у побудові форми виробу. Правила техніки безпеки при роботі.
Практична робота. Плетення виробів без дна та
з неплетеним дном.
Об’єкти праці: кашпо, вази, абажури, підставки під вазони тощо.

Характеризує техно­логії плетення кашпо, вази, абажура;
обґрунтовує роль шаблонів у побудові форми виробів;
оцінює якість виконаних робіт;
дотримується правил техніки безпеки при роботі.

13.

10

Тема 4.2. Плетення плоских виробів.
Технологія плетення панно. Технологія плетення круглих, овальних та прямокутних рам. Технологія

плетення декоративних тарелів, таць, фруктовниць, блюд, хлібниць тощо. Правила техніки безпеки при роботі.
Практична робота. Плетення плоских виробів.
Об’єкти праці: панно, рами, тарелі, фруктовниці, таці, блюда, хлібниці тощо.

Характеризує техно­логії плетення панно, круглих, овальних, прямокутних рам;
обґрунтовує особли­вості плетення

тарелі, таці, блюда тощо;
використовує набутий практичний до­свід у власних творчих проектах;
оцінює якість виконаних робіт;
дотримується правил техніки безпеки при роботі.

14.

15

Тема 4.3. Плетення кошиків.
Технологія плетення круглих, овальних, прямокутних кошиків та їх особливості. Технологія плетення напів­круглих та кутових коши­ків. Кошики спеціального призначення. Обплітання скляного посуду (футляри для бутлів, пляшок, банок тощо). Правила техніки безпеки при роботі.
Практична робота. Плетення кошиків.
Об’єкти праці: круглі,
овальні, прямокутні, напівкруглі, кутові кошики; кошики спеціального призначення; футляри для бутлів, пляшок, банок тощо.

Характеризує техно­логії плетення різно­типних кошиків;
обґрунтовує особли­вості плетення коши­ків спеціального призначення;
пояснює відмінності обплітання скляного посуду;
використовує набутий практичний досвід у власних творчих проектах;
оцінює якість виконаних робіт;
дотримується правил техніки безпеки при роботі.

15.

20

Тема 4.4. Плетення меблів.
Технологія плетення табуретів, стільців та крісел. Технологія плетення етажерок. Технологія плетення журнальних, чайних,

кухонних та інших столів. Плетені дивани. Правила техніки безпеки при роботі.
Практична робота. Плетення меблів.
Об’єкти праці: табурети, стільці, крісла, етажерки, журнальні столи тощо.

Характеризує технології плетення табуретів, стільців, крісел;
обґрунтовує особли­вості плетення етажерок;

пояснює відмінності технології плетення столів різного призначення;
використовує набутий практичний до­свід у власних творчих проектах;
оцінює якість виконаних робіт;
дотримується правил техніки безпеки при роботі.

16.

5

Підсумкова екскурсія.
Правила вуличного руху. Правила пересування організованих груп пішоходів в населених пунктах. Правила поводження в громадському транспорті.
Орієнтовний список орга­нізацій та закладів для проведення екскурсії: краєзнавчий музей; музей декоративно прикладного мистецт­ва; майстерня народного майстра лозоплетіння; підприємство або цех які спеціалізуються на випуску плетеної продукції з лози.(На вибір).

Пояснює правила вуличного руху, правила пересування організованих груп пішоходів в населених пунктах;
розпізнає основні ви­ди плетених виробів;
висловлює судження щодо доцільності форми плетених виробів;
спостерігає за етапами формування плетених виробів.

17.

4

Організація та проведення виставки учнівських робіт.
Відбір кращих експонатів. Виготовлення підписів до експонатів. Написання супровідного тексту. Вибір чергових та екскурсоводів.

Підготовка заохочувальних призів та грамот. Нагородження кращих учасників виставки.

Наводить приклади кращих робіт;
використовує наявні теоретичні знання, практичні уміння і навички для надання пояснень гостям виставки;

аналізує якість представлених експона­тів;
порівнює власні вироби з кращими зразками народних майстрів лозоплетін­ня.