Робоча навчальна програма кредитного модуля

Вид материалаДокументы

Содержание


Таблиця ІІІ. 3 – Система змістових модулів
Нормативно правова основа проведення атестації робочих місць за умовами праці
Пожежна безпека у галузі
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8


Перелік змістовних модулів, необхідних для оволодіння навчальним матеріалом з дисципліни “Охорона праці у галузі”, представлено в таблиці ІІІ.3.


Таблиця ІІІ. 3 – Система змістових модулів


Шифр модулю

Назва змістовного модулю

1

2

3. 01. 01.01

З. 01. 01.01

Нормативно-правова база охорони праці та виробничої безпеки

2. 01. 07. 01

Управління охороною праці на підприємстві у галузях промисловості, на регіональному та державному рівнях

2. 01. 03. 01

Завдання державного страхування. Суб'єкти та об'єкти страхування від нещасного випадку.

2. 01. 06. 01

Фінансування страхування від нещасного випадку. Відповідальність фонду соціального страхування від нещасних випадків, страхувальників, застрахованих, за невиконання своїх обов'язків. Вирішення спорів

2. 01. 05. 01


Здійснення безперервного, якісного контролю за станом умов та безпеки праці на робочих місцях


2. 01. 05. 02

З. 01. 01.02

Відшкодування шкоди, заподіяної застрахованому у разі ушкодження його здоров'я. Права та обов'язки застрахованого та роботодавця як страхувальника

4. 02. 02. 01

Принципи державної політики в сфері охорони праці. Права на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Політика підприємства з охорони праці


2. 04. 02. 01


Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності


1. 01. 03. 01

Характеристика професійної захворюваності в галузі

1. 01. 04. 01

2.01. 01. 01

Нормативно правова основа проведення атестації робочих місць за умовами праці


2. 01. 08. 01

Порядок проведення паспортизації санітарно-технічного стану виробництв

1. 01. 02. 01


Вимоги охорони праці до організації і планування робочих місць, дільниць, цехів. Санітарно-гігієнічні вимоги до робочих приміщень типових галузевих підприємств та організацій

1. 02. 01. 01

З. 02. 01. 01

Технологічні, проектувально-конструкторські та спеціальні способи і заходи мінімізації шкідливих виробничих факторів

1. 02. 03. 01

Методи та засоби колективного захисту від впливу шкідливих виробничих факторів, що притаманні галузі

1. 01. 01. 02

Характеристика стану безпеки праці в галузі

2. 01. 04. 01

Система "людина – машина − середовище", і забезпечення безпеки її діяльності


1. 01. 01. 01

Вимоги безпеки до виробничого устаткування та технологічних процесів

1. 01. 01. 02


Характеристика робіт, об'єктів та устаткування підвищеної небезпеки. Організація проведення робіт з підвищеною небезпекою

4. 02. 01. 01

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

1. 01. 05. 02

1. 01. 03. 03

Методи аналізу виробничого травматизму


1. 01. 05. 01

Виявлення причин виробничого травматизму і професійних захворювань

1. 01. 03. 03

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в професійному доборі

1. 02. 04. 01

Методи та засоби колективного захисту від впливу небезпечних виробничих факторів, характерних для галузі

1. 02. 02. 01

З. 01. 02. 01

Способи і заходи мінімізації небезпечних виробничих факторів. Основні напрямки в удосконаленні технологічних процесів, розробці сучасного обладнання, засобів контролю, управління і проти аварійного захисту

4. 01. 01. 02

Небезпека виникнення аварій та аварійних ситуацій на виробництві

4. 03. 01. 01

Системи оповіщення людей та управління евакуацією

4. 01. 01. 03

Профілактичні заходи щодо запобігання аварій

2. 02. 01. 01

Концепція психологічного настрою на безпеку. Навчання і стимулювання безпечної діяльності

2. 02. 02. 01

Алкоголізм, наркоманія та інші негативні соціальні чинники, їхній вплив на працездатність робітника

4. 01. 01. 01

Пожежна безпека у галузі