Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Назва розділу, теми

Вид материалаДокументы

Содержание


Взаємодія людини з іншими живими організмами
Подобный материал:
2.2.Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»


Назва розділу, теми

Зміст

Загальна екологія

Екологічні фактори

 • Поняття про екологічні фактори та їх спрямованість. Класифікації екологічних факторів.
 • Гомотипні реакції: груповий ефект; масовий ефект, внутрішньовидова конкуренція.
 • Гетеротипні реакції: нейтралізм, міжвидова конкуренція, мутуалізм, симбіоз, синойкія, коменсалізм, квартиранство, кооперація, аменсалізм, хижацтво, паразитизм.
 • Принцип конкурентного витіснення Гаузе.
 • Екологічна ніша.

Екологія популяцій

 • Історія популяційних досліджень.
 • Структура популяції.
 • Динаміка популяції.
 • Продуктивність та енергетика популяцій.

Екосистемна екологія
 • Структура біогеоценозу та екосистем
 • Динаміка, енергетика і продуктивність екосистем
 • Біогеохімічні кругообіги та цикли

Глобальна екологія
 • Еволюція біосфери
 • Будова та динаміка біосфери
 • Геохімічні цикли в біосфері

Поняття про біоценоз

 • Біоценоз як природна система. Визначення біоценозу.
 • Структура біоценозу
 • Динаміка біоценозів

Технологічні галузі екології
 • Промислова (інженерна) екологія і її напрями.
 • Сільськогосподарська екологія (агроекологія) і її напрями.
 • Лісівнича екологія.
 • Гідроекологія.
 • Урбоекологія. Будівельна екологія. Транспортна екологія.
 • Космічна екологія.
 • Радіоекологія.

Заповідна справа

Криза біорізноманіття і шляхи її подолання

 • Екологічна рівновага.
 • Кризові ознаки видового та екосистемного різноманіття.
 • Подолання кризи біорізноманіття.
 • Природоохоронні конвенції та угоди.
 • Червона книга МСОП. Європейський червоний список. Червона книга України. Зелена книга України.

Класифікація природно-заповідного фонду України
 • Національна класифікація природно-заповідного фонд України.
 • Поняття про категорії природно-заповідного фонду.
 • Характеристика природних категорій ПЗФ. Штучні території та об'єкти ПЗФ.

Створення територій та екомережі природно-заповідного фонду України
 • Етапи створення територій природно-заповідного фонду України.
 • Екомережа: види, значення, будова.
 • Проектування екологічної мережі. Ресурси Всеєвропейської, національної та регіональної екологічної мережі.

Функціональне зонування природоохоронних територій

 • Функціональне зонування природоохоронних територій.
 • Характеристика функціональних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду.
 • Функціональне зонування біосферних заповідників, природних заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, зоологічних парків.

Режими збереження та відновлення екосистем природоохоронних територій
 • Поняття про режими збереження та їх види.
 • Характеристика режимів збереження різних категорій природно-заповідного фонду.
 • Реалізація режимів збереження.
 • Відновлення природоохоронних екосистем і їх компонентів.

Екологія людини

Середовище існування людини

 • Середовище життя та його компоненти.
 • Характеристика власне природного середовища, середовища перетвореного людиною, середовища створеного людиною та соціального (соціально-політичне) середовища.
 • Взаємодія людини з природним середовищем. Право людини на екологічно безпечне життєве середовище.

Урбанізація. Екологічні проблеми міст і сіл

 • Урбоекосистема та урбанізація.
 • Характеристика урбоекосистем.
 • Формування урбоекосистем.
 • Екологічні проблеми міст та сіл.

Демографічні процеси в популяціях людини

 • Характеристика демографічих процесів у людських популяціях: народжуваність, смертність, зміна чисельності і складу населення за віком, статтю і шлюбним станом.
 • «Демографічний вибух» та демографічна революція.
 • Демографічна ситуація в Україні.

Вплив на людину метеокліматичних факторів
 • Фізичні фактори атмосфери, що впливають на організм людини: температура повітря, атмосферний тиск, вологість повітря, вітер, електричний стан атмосфери, погода.
 • Характеристика груп погод.
 • Адаптація людини до кліматичних умов.

Харчування людини як екологічний фактор

 • Характеристика та значення білків, жирів, вуглеводів як поживних органічних речовин. Вітаміни. Значення вітамінів для росту і розвитку людини. Авітаміноз. Екологічні проблеми харчування людини. Харчові ресурси і продовольча безпека людства.
 • Мікроелементи, їх властивості та вплив на людину
 • Особливості впливу на людський організм мікроелементів-канцерогенів.
 • Шляхи надходження елементів-забруднювачів в організм людини.

Взаємодія людини з іншими живими організмами

 • Взаємодія людини з симбіотичними мікроорганізмами.
 • Взаємодія людини з патогенними мікроорганізмами.
 • Взаємодія людини з паразитичними тваринами.

Фізичні фактори забруднення довкілля та їх вплив на людину
 • Радіоактивне забруднення навколишнього середовища.
 • Електромагнітне забруднення.
 • Акустичне забруднення.
 • Вібраційне забруднення.
 • Світлове забруднення.
 • Небезпечні і шкідливі виробничі фактори.

Хімічні фактори забруднення довкілля та їх вплив на людину
 • Токсичність хімічних речовин.
 • Мутагенність і її вплив на організм.
 • Вплив на організм людини важких металів та їх солей.
 • Пестициди і їх дія на організм людини. Поліхлоровані дифеніли. Поліциклічні ароматичні вуглеводні. Нітрати. Мінеральні волокна. Поверхнево-активні речовини. Лікарські препарати.
 • Наркотичні і токсичні речовини. Тютюновий дим. Алкоголь.

Метеорологія та кліматологія

Природа туманів, хмар та опадів

 • Природа туманів, хмар та опадів.
 • Вода та гідросфера. Про процеси утворення крапель та кристалів води і пари в атмосфері Землі.
 • Хмари і тумани. Опади. Штучний вплив на тумани, хмари та опади.

Основи глобальних атмосферних процесів
 • Поле атмосферного тиску.
 • Вітер та його поле.
 • Поняття про глобальні атмосферні процеси, основний метод їх вивчення.

Повітряні маси та атмосферні фронти

 • Повітряні маси та атмосферні фронти.
 • Умови формування і трансформації повітряних мас.
 • Характеристика атмосферних фронтів. Висотні фронтальні зони й струминні течії.

Циклони та антициклони, смерчі та тропічні циклони
 • Властивості циклону на різних стадіях розвитку.
 • Умови виникнення та стадії розвитку циклонів.
 • Умови виникнення та стадії розвитку поза тропічних антициклонів.

Загальна циркуляція атмосфери

 • Визначення й основні чинники, які впливають на загальну циркуляцію атмосфери.
 • Циркуляція повітря та синоптичні об’єкти в тропічній зоні.
 • Типи і форми атмосферної циркуляції.

Радіоекологія

Історія розвитку радіоекології.

 • Значення досягнень ядерної фізики у виникненні і розвитку радіоекології.
 • Явище радіоактивності, поняття періоду напіврозпаду.
 • Радіостронцій та його властивості.

Етапи розвитку радіоекології.
 • Типи іонізуючих випромінювань.
 • Еквівалентна доза, її значення для окремих районів України.
 • Світовий показник.

Види електромагнітних випромінювань.
 • Основні процеси, які відбуваються з речовиною при дії іонізуючого випромінювання.
 • Види випромінювань в залежності від часу, потужності, кратності.
 • Плутоній, його властивості, поведінка в грунтах.

Загальні закономірності міграції радіоактивних речовин у навколишньому середовищі

 • Міграції радіоактивних речовин у навколишньому середовищі і об’єктах сільськогосподарського виробництва.
 • Характеристика корпускулярних іонізуючих випромінювань.
 • Одиниці радіоактивності.

Джерела радіоактивного забруднення навколишнього середовища.
 • Протирадіаційний біологічний захист.
 • Сенсибілізація радіаційного ураження.
 • Вплив фізико-хімічних властивостей радіонуклідів на перехід їх з грунту в рослину.

Значення гранулометричного складу грунту на міграцію радіонуклідів.

 • Значення українських вчених у розвитку радіоекології та радіобіології.
 • Тарханов, Кулябко та їх внесок в дослідження впливу іонізуючих променів на живі організми.
 • Відкриття штучної радіоактивності (рік, автори).

Радіомоніторинг територій, забруднених радіонуклідами.
 • Завдання та мета радіомоніторингу.
 • Реабілітація території забрудненої 137-радіоцезієм.

Фітомеліорація забруднених територій.
 • Зменшення радіофону житлових приміщень.
 • Типи дозиметрів.
 • Хімічні та біологічні детектори радіоактивності.

Радіоактивні провінції на території України.
 • “Озонові” дири та їх значення для життя на землі.
 • Сучасні дозиметри та їх використання в проведені радіометричного картографування території

Реабілітація забруднених територій

Основні поняття реабілітації забруднених територій
 • Завдання предмету реабілітації забруднених територій.
 • Загальна характеристика забруднень навколишнього середовища.
 • Етапи екологічної реабілітації територій.

Реабілітація забруднених земель

 • Ліквідація хімічного ураження територій.
 • Дезактивація територій.
 • Технічні методи очищення забрудненого середовища.
 • Досвід реабілітації забруднених територій.
 • Економічні та соціальні аспекти.

Реабілітація поверхневих вод

 • Забруднення водного середовища: джерела, наслідки, способи ліквідації.
 • Відновлення евтрофікованих водойм.
 • Засоби реабілітації підземних вод.
 • Досвід реабілітації водних об'єктів.

Ліквідація розливів нафти

 • Ліквідація наслідків розливів нафти.
 • Технології очищення водних середовищ від нафтопродуктів.

Техноекологія

Процеси очищення газів від дрібнодисперсних домішок

 • Механічне очищення газів.
 • Гравітаційне, відцентрове, інерційне осадження частинок, осадження в електричному полі, фільтрування, мокре газоочищення.

Процеси очищення газів від газоподібних домішок
 • Сорбційне очищення газів, визначення сорбції.
 • Основні принципи та закономірності абсорбційного та адсорбційного очищення газів.

Основне обладнання захисту атмосфери

 • Принципи очищення газів у пилеосаджувальних камерах, циклонах, фільтрах та електрофільтрах.
 • Порожні газопромивачі, тарілчасті барботажні та пінні газопромивачі, скрубери Вентурі.

Принципи проектування газоочисних апаратів

 • Принципи проектування пилеосаджувальних камер, циклонів, скруберів Вентурі, фільтрувальних установок.
 • Матеріальні баланси процесів адсорбції та абсорбції.
 • Розрахунок насадкових, тарільчатих та розпилюючих абсорберів.
 • Розрахунок адсорберів періодичної та неперервної дії.

Екологія міських систем

Урбоекологія – предмет та завдання.
 • Урбанізація: зміна природного середовища.
 • Міське господарство та ресурсоспоживання міста.
 • Ландшафтно-екологічна основа міста.

Місто як гетеротрофна екосистема

 • Місто як соціально-екологічна система.
 • Місто як гетеротрофна екосистема.
 • Біогеоценотичний покрив міста.

Міські біоценози та їх структурно-функціональна організація

 • Екотопи урбанізованих територій.
 • Міські біоценози.
 • Популяція людей та її здоров’я. Структура і динаміка міських популяцій.
 • Фітовітальність та методи її оцінки.
 • Міське екологічне планування.
 • “Здоров’я” міської екосистеми і управління якістю оточуючого середовища.

Теоретичні основи фітомеліорації

 • Фітоценоз як компонент біогеоценозу.
 • Біогеоценотична робота фітоценозу.
 • Фітомеліорація як засіб оптимізації екосистеми.

Принципи фітомеліорації екотопу

 • Фітомеліорація едафотопу.
 • Фітомеліорація кліматопу.
 • Гуманітарна функція фіто меліорації.

Фітомеліорація місцезростань

 • Природна фіто меліорація.
 • Сільськогосподарська та лісогосподарська фітомеліорація.
 • Фітомеліорація місцезростань різного ступеня порушень.
 • Несприятливі геофізичні явища і потоки та інженерно-захисна фітомеліорація.
 • Санітарно-гігієнічна фітомеліорація в умовах забруднення довкілля промисловими, комунальними та транспортними підприємствами.

Біологія

Основи систематики, прокаріоти, гриби, нижчі рослини
 • Будова та функціонування клітини.
 • Систематика та система органічного світу.
 • Прокаріоти, неклітинні форми життя.
 • Актиноміцети, гриби.
 • Нижчі та вищі рослини.
 • Рослинні тканини та органи.

Основи зоології
 • Зоологія безхребетних.
 • Тип Членистоногі.
 • Тип Хордові.
 • Клас Ссавці.
 • Розвиток життя на Землі.

Людина та її здоров’я
 • Загальний огляд організму людини.
 • Кров і кровообіг.
 • Живлення і травлення.
 • Епідеміологія, санітарія та гігієна.

Основи загальної біології
 • Розмноження і індивідуальний розвиток організмів.
 • Основи генетики і селекції.
 • Походження і розвиток життя.
 • Біосфера і людина. Основи екології.

Моделювання та прогнозування стану довкілля

Моделювання та прогнозування розповсюдження шкідливих викидів в атмосферу.

 • Моделювання та прогнозування розповсюдження шкідливих викидів в атмосферу.
 • Рівняння переносу шкідливих викидів в турбулентній атмосфері та його аналіз.
 • Розв'язок рівняння переносу шкідливих викидів, та його практичне застосування.
 • Модель прогнозування шкідливих викидів в атмосфері на різних висотах відносно поверхні Землі.

Модель максимальної приземної концентрації шкідливих викидів в атмосферу, та її аналіз.
 • Модель максимальної приземної концентрації шкідливих викидів в атмосферу та її аналіз.
 • Прогнозування розповсюдження шкідливих викидів в атмосфері на основі моделі максимальної приземної концентрації в горизонтальному і вертикальному напрямках від джерела викиду.

Математичні моделі розрахунку висоти джерела шкідливого викиду

на основі максимальної приземної концентрації забруднень.
 • Математичні моделі розрахунку висоти джерела шкідливого викиду на основі максимальної приземної концентрації забруднень.
 • Математичні моделі розрахунку висоти джерела шкідливого викиду на основі гідродинаміки руху газоподібних забруднень атмосфери.

Моделювання та прогнозування кислотних дощів.
 • Моделювання та прогнозування кислотних дощів.
 • Математичні моделі випадання сухих і вологих кислотних опадів, та прогнозування їх впливу на стан довкілля.

Моделі ступеня очищення промислових стічних вод та прогнозування їх впливу на стан довкілля.
 • Моделі ступеня очищення промислових стічних вод та прогнозування їх впливу на стан довкілля.
 • Модель розрахунку розбавлення стічних вод, які скидаються у водойми.
 • Прогнозування допустимого ступеня очищення стічних вод за вмістом шкідливих речовин.
 • Моделі розрахунку необхідного ступеня очищення стічних вод від завислих речовин.
 • Прогнозування необхідного ступеня очищення стічних вод за розчиненим у воді водойми киснем.
 • Прогнозування допустимої температури стічних вод перед скиданням у водойму.

Моделювання і прогнозування забруднення вод Світового океану.

 • Моделювання і прогнозування забруднення вод Світового океану.
 • Аналіз забруднення вод Світового океану нафтою і нафтопродуктами.
 • Моделі деградації нафти і нафтопродуктів СПАР, та їх аналіз для прогнозування стану довкілля.
 • Радіоактивне забруднення вод Світового океану та прогнозування його впливу на стан довкілля.

Моделювання та прогнозування переробки твердих відходів і їх впливу на стан літосфери.
 • Моделювання та прогнозування переробки твердих відходів і їх впливу на стан літосфери.
 • Функції розподілу твердих частинок по розмірах і , та їх практичне застосування для прогнозування стану твердих відходів і їх впливу на довкілля.

Моделювання і прогнозування забруднення літосфери твердими радіоактивними викидами.
 • Моделювання і прогнозування забруднення літосфери твердими радіоактивними викидами.
 • Модель зміни викидів радіоактивних речовин в залежності від часу після аварії на радіоактивних об'єктах.
 • Моделі швидкості випадання твердих радіоактивних частинок та їх використання для прогнозування стану довкілля.
 • Графічна інтерпретація моделювання забруднення літосфери твердими радіоактивними речовинами.

Геологія с основами геоморфології

Геологічні процеси
 • Поняття про ендогенні та екзогенні процеси.
 • Процеси внутрішньої динаміки.
 • Тектонічні рухи Земної кори.
 • Поняття про тектоносферу Землі.
 • Характеристика магматизму.

Екзогенні екологічні процеси.
 • Поняття про вивітрювання.
 • Стійкість мінералів до процесів вивітрювання.
 • Стадійність і зональність процесів вивітрювання.
 • Кори вивітрювання.
 • Схеми і процеси на схилах. Види і морфологія схилів. Характеристика типів схилів.
 • Зсувні, обвальні та осипні процеси на схилах. Ерозія. Процеси пов’язані з площинними і русловими потоками.

Геологічна діяльність головних екзогенних факторів.
 • Геологічна робота вітру.
 • Геологічна робота рік, підземних вод і льодовиків.
 • Геологічна робота моря.

Рельєф і рельєфоутворюючі процеси
 • Загальні відомості про рельєф. Рельєф України.
 • Фактори формування рельєфу земної поверхні.
 • Рельєф як результат взаємодії ендогенних та екзогенних процесів.
 • Значення денудації та акумуляції для формування рельєфу.
 • Класифікація рельєфоутворюючих процесів. Рельєф як компонент ландшафтів земної поверхні.

Речовинний склад Землі.
 • Головні мінерали гірських порід.
 • Поняття про гірські породи і руди.
 • Характеристика магматичних гірських порід.
 • Метаморфізм і головні метаморфічні породи.
 • Характеристика осадових гірських порід.
 • Характеристика лісів. Поширення лесів та їх походження.
 • Структура лісових порід.
 • Генезис і поширення ґрунтоутворюючих порід.

Інженерно-геологічні та гідрологічні аспекти геологічного середовища.
 • Сельові прояви.
 • Просадочні явища в лісових породах.
 • Карст, зсуви та сейсмічні явища.
 • Глибинні розломи та рифи.
 • Форми залягання магматичних та метаморфічних порід.

Гідрологія

Властивості води та процеси в морях, озерах та водосховищах
 • Мінералізація води, її температура та густина.
 • Хвиле утворення та течія рідини. Коливання рівня.
 • Льодовий режим.

Річковий стік та гідрологічні розрахунки
 • Основні характеристики стоку.
 • Вплив кліматичних факторів на стік.
 • Методи дослідження та розрахунку стоку.
 • Забезпеченість гідрологічних характеристик.
 • Гідрологічні розрахунки. Особливості розрахунку максимального та мінімального стоку.

Річкові наноси та твердий стік
 • Загальне уявлення про наноси.
 • Завислі речовини. Донні наноси.
 • Руслові процеси.
 • Переформування берегів водосховищ. Замулювання водосховищ.

Гідрометрія
 • Вимірювання рівня води та швидкості її течії. Визначення витрати води.
 • Визначення температури, густини, прозорості та колірності води.

Комплексне використання водних ресурсів
 • Використання водних ресурсів в народному господарстві.
 • Водопостачання та водовідведення.
 • Гідроенергетика.
 • Сільськогосподарська водна меліорація.
 • Рибне господарство.
 • Водогосподарські баланси.

Регулювання річкового стоку
 • Задачі регулювання стоку. Види регулювання стоку.
 • Характерні об'єми та рівні водосховища.
 • Втрати води з водосховища.
 • Задачі водогосподарських розрахунків.
 • Основні методи розрахунку сезонного та багаторічного регулювання стоку.

Екологічна експертиза

Форми екологічної експертизи
 • Організація та процедура проведення державної екологічної експертизи.
 • Особливості організації та проведення громадської екологічної експертизи.
 • Додаткові державні екологічні експертизи та умови їх проведення.
 • Особливості відомчої екологічної експертизи.

Етапи проведення екологічної експертизи
 • Суть екологічної оцінки об'єктів екологічної експертизи.
 • Алгоритм реалізації екологічної експертизи.
 • Юридичне значення висновку екологічної експертизи.

Державне регулювання та управління в галузі екологічної експертизи.
 • Компетенція Верховної Ради України та Верховної Ради АР Крим в галузі екологічної експертизи.
 • Компетенція Кабінету Міністрів України, органів державного управління та місцевих рад в галузі екологічної експертизи.


Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище
 • Основні поняття, завдання і принципи екологічної оцінки.
 • Положення про ОВНС.
 • Оцінка величини і значимості впливів, документування результатів.
 • Участь громадськості в процесі ОВНС.

Процедура проведення екологічної експертизи.
 • Умови проведення екологічної експертизи в Україні.
 • Порядок проведення екологічної експертизи.

Аналітична хімія і методи аналізу

параметрів навколишнього середовища

Теоретичні основи аналітичної хімії
 • Класифікація розчинів та їх концентрація.
 • Способи вираження концентрації розчинів.
 • Розрахунок концентрації розчинів.

Хімічні методи аналізу.

 • Якісний аналіз. Об'ємний аналіз.
 • Кількісний аналіз. Основи гравіметрії.

Фізичні методи аналізу.
 • Мас-спектрометрія. Активаційний аналіз.
 • Спектральний аналіз.
 • Метод ядерного магнітного резонансу.
 • Люмінесцентний аналіз.
 • Радіометричний аналіз.

Фізико-хімічні методи аналізу.
 • Електрохімічні методи.
 • Спектрофотометричний аналіз.
 • Хроматографічний аналіз.
 • Фотохімічний аналіз.
 • Калориметрія.

Теоретичні основи експерименту в аналітичній хімії параметрів навколишнього середовища.
 • Основні операції та прийоми лабораторних досліджень: температурний режим; осушення і осушувачі; фільтрування; прожарювання.
 • Методи поділу і очищення: перекристалізація; сублімація; екстракція; перегонка.

Грунти. Методи аналізу параметрів грунтового середовища.
 • Особливості пробовідбору грунту, рослин, біосубстратів інших видів для аналізу.
 • Методи аналізу параметрів грунту

Вода та атмосферні опади як об'єкт аналізу.
 • Особливості пробовідбору стічних вод для аналізу.
 • Методи аналізу стічних вод.

Атмосферне повітря. Аналітичний контроль параметрів атмосферного повітря.
 • Особливості пробовідбору повітря для аналізу.
 • Методи визначення забруднення повітря.

Екологічна безпека

Основні положення і визначення екологічної безпеки

 • Поняття екологічної безпеки, екологічного забезпечення, екологізації технологій.
 • Екологічна небезпека. Фактори екологічної небезпеки.
 • Поняття екологічного ризику. Фактори екологічного ризику. Оцінка екологічного ризику. Аналіз та управління ризиком.

Основні проблеми екологічної безпеки

 • Рівні екологічної небезпеки: імпактний, регіональний, державний, глобальний. Система “суспільство-навколишнє середовище”.
 • Стійкість навколишнього середовища.
 • Проблеми екологічної безпеки: вирішення задач по ідентифікації та оцінці небезпек антропогенної дії, захист навколишнього середовища і життя людини від екологічних небезпек, прогнозування антропогенних забруднень і хімічний моніторинг.

Екологічні ситуації, їх класифікація та аналіз

 • Екологічні ситуації (у т.ч. надзвичайні), їх класифікація та аналіз.
 • Природні та антропогенні небезпечні явища та процеси, екологічно особливо небезпечні процеси.

Екологічна безпека атмосфери

 • Забруднення атмосфери. Основні джерела забруднень. Класифікація забруднень атмосфери.
 • Екологічний вплив забруднень атмосфери. Трансформація забруднень в атмосфері.
 • Наслідки забруднень атмосфери: парниковий ефект, кислотні дощі, руйнування озонового шару, ядерна зима.
 • Очищення газодимових викидів.

Екологічна безпека природних вод
 • Забруднення вод світового океану.
 • Екологічний стан водойм України.
 • Поведінка забруднень у водоймах та вплив їх на життєдіяльність організмів і здоров'я людини.
 • Самоочищення води. Евтрофікація водойм.
 • Класифікація забруднювальних речовин.
 • Очищення стічних вод.

Агроекологічна оцінка ґрунтів
 • Забруднення літосфери. Промислові відходи, сільськогосподарські забруднювачі, побутові відходи.
 • Проблеми утилізації відходів. Переробка твердих відходів.
 • Захворювання людини, що передаються через грунт.
 • Раціональне використання земельних ресурсів та охорона ґрунтів від забруднень. Раціональне використання земних надр.
 • Охорона ґрунтів від виснаження, ерозії, забруднень.
 • Меліорація земель. Рекультивація земель.

Екологічна паспортизація підприємств

 • Екологізація виробництва і «зелені» технології.
 • Визначення та основні завдання екологічного інжинірингу.
 • Структура екологічного паспорту підприємства.
 • Екологічні паспорти для рідкісних видів рослин і тварин.

Раціональне природокористування в Україні
 • Комплексна оцінка впливу антропогенної діяльності на природу.
 • Перспективні напрями раціонального природо-користування.
 • Раціональне використання фітоценозів, зооценозів, земельних ресурсів.
 • Раціональне використання водних ресурсів.
 • Раціональне використання енергоресурсів.
 • Охорона атмосферного повітря.
 • Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів.

Метрологія, стандартизація і сертифікація

Загальні засади метрології, стандартизації і сертифікації
 • Системи одиниць та види одиниць
 • Основні терміни та їх визначення
 • Взаємозв’язок метрології із екологією

Види та

методи вимірювань
 • Аналогові та цифрові вимірювання.
 • Прямі та непрямі вимірювання, опосередковані, сукупні та сумісні вимірювання.

Похибки вимірювань
 • абсолютна та відносна похибки
 • види систематичних та випадкових похибок
 • методична та інструментальна похибки
 • статична та динамічна похибки

Структура та функції метрологічної служби України

 • Державний метрологічний нагляд за забезпеченням єдності вимірювань
 • Права і обов’язки державних інспекторів з метрологічного нагляду
 • Завдання метрологічної експертизи.

Метрологічна атестація вимірювальних засобів
 • нормальні та робочі умови експлуатації вимірювальних пристроїв
 • організація робіт, проведення атестації та оформлення її результатів
 • метрологічна перевірка засобів вимірювальної техніки
 • моделі та нормування похибок засобів вимірювання
 • класи точності приладів

Стандартизація і сертифікація
 • Органи та служби стандартизації України.
 • Різновиди нормативних документів і стандартів.
 • Вимоги до оформлення тексту і позначення стандартів.
 • Впровадження стандартів і державний нагляд при їх застосуванні.
 • міжнародну організацію зі стандартизації - ISO.