Проект договір №

Вид материалаДокументы

Содержание


2. Обов'язки сторін
3. Вартість робіт та порядок розрахунку.
4. Відповідальність сторін
5. Особливі умови
6. Термін дії Договору
7. Юридичні адреси та реквізити сторін
Державне підприємство „Український державний центр радіочастот”
Подобный материал:
ПРОЕКТ


Договір № ___________

на роботи, пов’язані з радіочастотним моніторингом та забезпеченням електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів


м. Київ „.....”....................2012р.

Державне підприємство „Український державний центр радіочастот”, далі - Виконавець, в особі начальника Слободянюка П.В., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і ........................................................., далі – Замовник, в особі ....................................................., що діє на підставі ............................., з другої сторони (далі - Сторони), уклали цей Договір про нижче наведене:


1.Предмет Договору


1.1. Предметом цього Договору є проведення виконавцем робіт, пов’язаних з радіочастотним моніторингом та забезпеченням електромагнітної сумісності (ЕМС) радіоелектронних засобів (РЕЗ),згідно з виданими дозволами, а також виявлення та усунення дії джерел радіозавад роботі РЕЗ Замовника.


2. Обов'язки сторін


2.1. Виконавець зобов’язується протягом всього терміну дії цього Договору проводити заходи щодо забезпечення ЕМС РЕЗ, які використовує Замовник, згідно з дозволами на експлуатацію РЕЗ, для чого:

2.1.1. здійснювати роботи, пов’язані з радіочастотним моніторингом та забезпеченням ЕМС РЕЗ у смугах частот, що використовує Замовник, з метою забезпечення ЕМС РЕЗ Замовника з РЕЗ інших користувачів;

2.1.2. інформувати Замовника про радіозавади, що виникають з його вини і вживати передбачені законодавством України заходи з метою усунення їх дії;

2.1.3. виявляти у присвоєній Замовнику смузі частот джерела радіозавад та усувати їх у строки та у порядку, визначених нормативно-правовими актами;

2.1.4. за заявками Замовника виконувати роботи з виявлення та усунення дії джерел радіозавад, які впливають на роботу РЕЗ Замовника.

2.1.5. Виконавець зобов’язується не надавати відомості про структуру мережі та РЕЗ Замовника без його дозволу, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

2.2. Замовник зобов‘язується:

2.2.1. в процесі своєї діяльності дотримуватися вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів щодо використання радіочастотного ресурсу та наданих ліцензій і дозволів;

2.2.2. своєчасно сплачувати на користь Виконавця плату за виконання робіт;

2.2.3. своєчасно забезпечувати Виконавця необхідними для виконання цього Договору документами та інформацією.

2.3. Якщо протягом строку дії цього договору сторони змінять свою назву, місцезнаходження, розрахункові реквізити або будуть реорганізовані, вони повинні негайно повідомити про те другу сторону.

2.4. Умови цього договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим укладенням додаткової угоди.


3. Вартість робіт та порядок розрахунку.


3.1. Вартість виконання робіт, пов’язаних з радіочастотним моніторингом та забезпечення ЕМС РЕЗ, визначається на підставі затверджених у встановленому порядку “Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства „Український державний центр радіочастот”, пов‘язаних з користуванням радіочастотним ресурсом України та виділенням номерного ресурсу” за один календарний місяць, складає _________грн. і не включає податок на додану вартість. Податок на додану вартість нараховується згідно законодавства України. Кількість РЕЗ, які підлягають роботам, пов’язаним з радіочастотним моніторингом та забезпечення ЕМС РЕЗ наведений у Додатку (Перелік РЕЗ. які підлягали роботам, пов’язаним з радіочастотним моніторингом та забезпеченням ЕМС РЕЗ) до Договору, що підлягає корегуванню у випадку зміни цієї кількості .

3.2. Виконання робіт підтверджується відповідним Актом виконаних робіт на суму коштів, яка вказана у рахунку за виконання робіт пов’язаним з радіочастотним моніторингом та забезпечення ЕМС РЕЗ згідно Додатку до Договору, підписаними обома Сторонами.

3.3. Виконавець після закінчення проведення робіт оформлює рахунки з точним визначенням вартості робіт та разом з актами виконаних робіт надсилає на адресу Замовника.

3.4. Розрахунки між Виконавцем і Замовником за роботи, пов’язані з радіочастотним моніторингом та забезпеченням ЕМС РЕЗ проводяться шляхом перерахування суми, що встановлена в платіжному документі, на розрахунковий рахунок Виконавця, протягом трьох банківських днів з моменту отримання рахунку.

3.5. В разі зміни переліку та кількості РЕЗ вказаної в Додатку до договору, що підлягають роботам, пов’язаним з радіочастотним моніторингом та забезпеченням ЕМС РЕЗ, змінюється розрахунок вартості робіт, що зазначається у відповідному акті виконаних робіт та рахунку за виконані роботи у поточному місяці.


4. Відповідальність сторін


4.1. Виконавець відповідає за невиконання або/чи неналежне виконання своїх обов‘язків за цим договором.

4.2. Замовник відповідає за невиконання або/чи неналежне виконання своїх обов‘язків за цим договором та оплату робіт за Договором згідно чинного законодавства.

4.3. За порушення строків виконання зобов’язання стягується пеня у розмірі ХХХХХ вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення , а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі ХХХХХ вказаної вартості.

4.4. У разі неналежного виконання зобов'язань, прийнятих Виконавцем згідно з п.2.1 цього Договору (щодо забезпечення ЕМС належних Замовнику РЕЗ), внаслідок якого не був забезпечений належний радіозв‘язок в межах присвоєної Замовнику смуги радіочастот (номіналу радіочастот) через наявність джерел радіозавад, Замовник, за погодженням сторін, не оплачує вартість робіт з радіотехнічного моніторингу за РЕЗ, які зазнали впливу радіозавад, за період часу, протягом якого діяли джерела радіозавад. Період часу визначається з моменту надходження від Замовника заявки на виявлення та усунення дії джерела радіозавади та інструментальної перевірки наявності джерел радіозавад силами та технічними засобами Виконавця з залученням представників ( представників ) Замовника.

4.5. Всі суперечки, які виникають при виконанні умов цього Договору і не врегульовані узгодженням сторін, розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством.


5. Особливі умови


5.1. Сторони повністю або частково звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання прийнятих на себе згідно з цим Договором зобов‘язань у разі настання обставин непоборної сили (форс-мажор), які не залежатимуть від волі Сторін, але безпосередньо впливатимуть на умови та об‘єктивні можливості Сторін виконувати Договір. Після припинення дії обставин непоборної сили Договір підлягає виконанню у визначеному законодавством України та самим Договором порядку.

5.2. Цей Договір складається у 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, з яких один зберігається у Замовника, другий - у Виконавця.

5.3. Державне підприємство „Український державний центр радіочастот” має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”.


6. Термін дії Договору


6.1. Цей Договір укладений на період в 1 (один) календарний рік, набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін. Дата набрання чинності Додатками до цього Договору визначається сторонами у тексті самих Додатків.

6.2. Для Замовників, які не отримують кошти з Державного бюджету, цей Договір вважається подовженим на кожний наступний період тривалістю в 1 (один) календарний рік, якщо жодна зі сторін за 30 (тридцять) днів до закінчення терміну його дії не надішле іншій Стороні письмове повідомлення про свій намір припинити його дію надалі.

6.3. Закінчення дії цього Договору не звільняє Замовника від сплати заборгованості за цим Договором.


7. Юридичні адреси та реквізити сторінВИКОНАВЕЦЬ
ЗАМОВНИК

Державне підприємство „Український державний центр радіочастот”03179 м. Київ пр-т Перемоги, 15 км;Тел. (044) 422-81-45 Факс 422-81-81
Тел.Розрахунковий рахунок

Код ЄДРПОУ 01181765
МФО Код ЄДРПОУ


Начальник