Тимчасове положення про кредитно-модульну технологію організації навчального процесу у Луцькому державному технічному університетіСодержаниеТимчасове положення
I. Основні підходи та етапи формування зони Європейської вищої освіти
2. Запровадження кредитної системи
3. Контроль якості освіти
4. Розширення мобільності
5. Забезпечення працевлаштування випускників
6. Забезпечення привабливості європейської системи освіти
IІ. Перелік необхідних умов для запровадження КМСОНП у навчальних закладах III-IV рівнів акредитації.
2.10. Введення інституту викладачів - кураторів ІНПС.IIІ. Координатори ЕСТS, куратор.
3.1. Координатор ЕСТS від закладу
3.2.Координатор ЕСТS від факультету
3.3. Куратор індивідуального навчального плану студента (ІНПС)
4.1. Мета запровадження КМСОНП.
4.2. Основні завдання КМСОНП
V. Основні принципи
6.1. Європейська кредитно-трансферна система (ECTS) –
6.2. ЕСТS - кредити
6.3. ЕСТS - оцінки
6.4. Кредитно-модульна система (КМС) організації навчального процесу (КМСОНП)
6.5. Модульна технологія навчання
6.8. Змістовий модуль (теми, розділ)
6.9. Блок змістових модулів(модуль)
6.10. Кредитний модуль(модуль)
6.11. Заліковий кредит
6.12. Семестровий екзамен
6.14. Сумарна модульна оцінка (модульна оцінка)
6.15. Модульний контроль
6.16. Фонд кваліфікаційних знань
6.17. Шкала оцінювання
Таблиця відповідності шкали оцінювання ЕСТS з національною системою оцінювання в Україні та запропонована в ЛДТУ.
6.18. Нормативні навчальні модулі
6.19. Вибіркові навчальні модулі
7.1. Інформаційний пакет
7.2. Договір про навчання між студентом і вищим навчальним закладом
7.3. Академічна довідка оцінювання знань
7.4. Індивідуальний навчальний план студента (ІНПС)
7.5. Спорідненість напрямів
7.6. Нормативний термін навчання
7.7. Граничний термін навчання
7.8. Навчальне навантаження студента
7.9. Індивідуальна робота студентів
7.11. Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ)
7.13.Самостійна робота
VІІІ. Формування і оцінювання модулів навчальних дисциплін
8.1. Структура навчального модуля (дисципліни, курсу)
9.2. Контроль успішності
9.3. Поточний контроль –
9.4. Модульний (проміжний) контроль
9.5. Семестровий контроль
9.6. Допуск до продовження навчання
9.7. Підсумковий контроль
9.8. Зарахування модулів
X. Організація та проведення модульного й семестрового контролю
XI.Документальне оформлення результатів модульного і семестрового контролю
Луцький державний технічний університет
Кількість балів поточного контролю
Загальна кількість балів
Сума балів
Хіі. змістовне поняття модуля та оцінка навчальної діяльності.
Модульна програма
Рекомендована оцінка видів навчальної діяльності студентів.
Xiv. стипендіальне забезпечення студентів.
XV.Особливості нормування навчального навантаження
Хvі. функції інституту, факультету, кафедри в педагогічному експерименті.
16.2. Функції деканату факультету
16.3. Функції кафедри
Хvіі. заходи щодо реалізації положень болонської декларації в лдту