Реферат по теме дослідження тактичного та оперативного планування структурного підрозділу підприємства( на прикладі ТОВ „Дніпрпрес” скачать бесплатно, Страница 10 из 21 

Рефераты по теме Международные отношения

Реферат дослідження тактичного та оперативного планування структурного підрозділу підприємства( на прикладі ТОВ „Дніпрпрес”

Текст реферата дослідження тактичного та оперативного планування структурного підрозділу підприємства( на прикладі ТОВ „Дніпрпрес”

Страница: 10 из 21

вих умов для конкретного виду діяльності стратегії;
nяк зміняться показники ефективності певного виду діяльн о сті при
тому чи іншому рівні конкуренції, якщо матиме місце модифікація
стратегії (її час т кова або повна заміна);
nякі потрібні зміни в стратегії, що дозволять за існуючих ри н кових
умов поліпшити показники ефективності конкретного виду діяльності пі д
приємства.
Якщо метод PIMS та його моделі враховують дію як зовнішніх, так і вн
у трішніх чинників, то метод к ривих освоєння, який будується на
залежності розмірів витрат на виробництво від його обсягу, відображає
вплив лише вну т рішніх чинників. В основі методу лежить відома
закономірність: зростання м а сштабу виробництва спричинює економію
певних витрат, розмір яких не зал е жить або мало залежить від зміни
кількості одиниць вироблюваної продукції. До того ж при освоєнні
виробництва має місце повторення операцій, форм у вання навичок або
динамічного стереотипу, що також призводить до зменше н ня трудовитрат
[24,с.15].
При розробці стратегії нового виробництва кількісне визначення парам
е трів кривих освоєння дозволяє підприємству досить точно встановити:
n кількісні зміни витрат на виробництво при подальшому нарощуванні об
' ємів продукції та суму очікуваного прибу т ку;
n суму додаткових витрат на освоєння;
nоб'єм продукції, при досягненні якого дане виробництво почне принос
и ти прибуток;
nперіод часу, необхідний для досягнення беззбитковості нов о го
товару (із урахуванням його ринкової ціни).
Логічно зв'язаний з методом кривих освоєння ще один метод розробки
стратегії підприємства — метод циклу життя виробу (товару). За
період свого існування виріб проходить, як правило, чотири стадії:
впровадження (освоє н ня), зростання, зрілість, спад.
Перед прийняттям стратегічного рішення щодо конкретного виробу пр о
водиться ідентифікація стадії м иттєвого циклу. В процесі
ідентифікації одну стадію різнять від іншої за допомогою таких
показників, як відсоток зростання о б сягів продажу (виробництва),
кількість конкурентів, темпи технологічних змін, частота модифікації
виробу тощо.
Для кожної стадії визначаються пріоритетні стратегічні напрямки та
дії. Зокрема, на стадії зростання напрямком слугує маркетингова
діяльність (наст у пальні реклама та активне товаропросування;
поліпшення розподілі товару, адекватн і реакції попиту ціноутворення
тощо). При вступі в стадію зрілості на перший план висуваються
показники ефективності виробництва та комерційн а діяльн і ст ь
(оптимальне використання виробничої потенціалу, стандартизація
комерційних процедур, поступове зменшення витрат на дослідницькі
роботи по даному виробу). З метою найбільш повного врахування
зовнішніх факторів б у дується матриця, одним з утворюючих показників
якої є характеристика конк у рента позиції даного виробу .
Метод розробки стратегії підприємства на основі циклічних характери с
тик життя товару дає змогу поперше, з накопиченням певного досвіду
розр о бити стандартизовані рекомендації щодо стратегічних

Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21