Реферат по теме Ефективне управління виробництвом скачать бесплатно, Страница 10 из 21 

Рефераты по теме Международные отношения

Реферат Ефективне управління виробництвом

Текст реферата Ефективне управління виробництвом

Страница: 10 из 21

функціональн и ми, що характеризують якунебудь певну сторону
діяльності.
Узагальнюючі показники в основному виражають кінцеві результати
виробництва й виконання стратегічних завдань. Функціональні показники
використовуються для аналізу й виявлення резервів ефективності, усуне
н ня вузьких місць у виробництві.
Діюча, мобілізуюча роль показників ефективності виробництва багато в
чому визначається методологією їхнього розрахунку.
Варто помітити, що, орієнтуючись тільки на темпи росту як на пока з
ник, що характеризує ефективність виробництва, можна упустити головний
фактор ефективності – інтенсифікацію виробництва, тому що високі
темпи росту можуть бути досягнуті і за рахунок екстенсивних факторів,
тобто в результаті додаткових капітальних вкладень на розширення
виробництва (нове будівництво, відновлення устаткування, реконструкція
підприємств), хоча використання засобів і внутрішніх резервів
виробництва при цьому може залишатися на низькому рівні.
Однак було б помилково зі сказаного робити висновок про неприда т
ність показника темпів росту для оцінки ефективності виробництва й окр
е мих технікоекономічних показників.
Як уже говорилося, тривалий час у середовищі економістів велася
дискусія з того, за допомогою якого показника можна найбільш
об'єктивно визначати ефективність виробництва. Пропонувалися різні
формули, але кожна з них мала свої позитивні й негативні сторони,
достоїнства й недол і ки. І оскільки жоден із пропонованих показників
не може виступати в якості універсального, для оцінки ефективності
виробництва була введена си с тема показників , у якій показники
оцінки й планування підвищення екон о мічної діяльності були об'єднані
в чотири групи (і, таким чином, економічна ефективність розглядається
як багатомірне явище):
1. Узагальнюючі показники економічної ефективності виробництва.
2. Показники ефективності використання праці.
3. Показники ефективності використання основних фондів, оборотних ко
ш тів і капітальних вкладень.
4. Показники ефективності використання матеріальних ресурсів.
Наочно систему показників ефективності суспільного виробництва можна
представити у виді схеми (див. Додаток 1).
1.2.3 Класифікація факторів підвищення ефективності виробництва
1.2.3.1 Класифікація істотних характеристик
Рівень економічної й соціальної ефективності виробництва залежить
від багатьох факторів, що її визначають. В галузі практичного
вирішення завдань управління ефективністю важливе значення набуває
класифікація факторів її підвищення. Усі фактори доцільно
класифікувати по обмеженій кількості групових ознак – це сприяє
визначенню головних напрямків і шляхів підвищення ефективності
виробництва (продуктивності діяльності підприємства).
Класифікація великої розмаїтості факторів підвищення ефективності
(продуктивності) може здійснюватися по трьох ознаках: 1) видам витрат
і ресурсів (джерелами підвищення); 2) напрямкам розвитку й
удосконалення виробництва; 3) місцем реалізації у системі керування
виробництвом.
Групування

Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21