Реферат по теме Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми скачать бесплатно, Страница 10 из 21 

Рефераты по теме Международные отношения

Реферат Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми

Текст реферата Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми

Страница: 10 из 21

функціонувати у відповідності з планом. Якщо співставлення факт и чних
результатів з стандартами говорить про те, що встановлені цілі досяг а
ються, краще всього нічого не робити. В управлінні неможна
розраховувати на те що сталося один раз повториться знову. Навіть
найбільш досконалі м е тоди повинні піддаватися змінам. Так,
наприклад, якщо система контролю показала, що в якомусь елементі
організації все йде добре, необхідно прод о вжувати виміряти
результати, повторюючи цикл контролю.
2 ) Ліквідація відхилень. Система контролю, що не дозволяє
ліквідувати серйозні відхилення, перш ніж вони переростуть в крупні
проблеми, не має змісту. Корекція, що проводиться, повинна
концентруватися на ліквідації справжньої причини відхилень. В ідеалі
стадія вимірювання повинна показ у вати масштаб відхилення від
стандарту і точно вказувати на причину. Оск і льки більша частина
роботи в організації є результатом об’ єднаних зусиль груп
людей, то абсолютно точно визначити корені тієї чи іншої проблеми не
завжди можливо. Значення корекції в усіх випадках полягає в тому, щоб
зр о зуміти причини відхилення і добитися повернення організації до
правильного образу дій.
Здійснення корекції може бути досягнуто шляхом покращення значень
внутрішніх змінних факторів даної організації, удосконалення функцій
управління чи технологічних процесів. Важливо підкреслити, що причиною
виникаючих проблем може бути будьяка змінна величина і що вклад у ві д
хилення отриманих результатів від бажаних може дати поєднання різних ф
а кторів. Тому менеджер не може обрати якусь одну корег уючу дію
тільки т о му, що він вирішує тількино виниклу проблему. Перш ніж
вибрати корект у ючу дію, необхідно зважити всі існуючі відношення до
даної проблеми, вн у трішні змінні та їх взаємозв’ язки.
Оскільки всі підрозділи організації пов’ язані між собою,
будьякі крупні зміни в одному з них зачепить всю о р ганізацію. Ось
чому менеджер спочатку повинен переконатися, що прийнята ним коригуюча
дія не створить додаткових труднощів.
3) Перегляд стандартів. Не всі помітні відхилення від стандартів потр
і бно ліквідувати. Інколи самі стандарти можуть виявитися нереальними,
тому що вони базуються на планах, а плани – це лише прогнози
майбутнього. При перегляді планів повинні переглядатися і стандарти.
Часто буває так, що система контролю показує на необхідність пер е
гляду планів. Якщо, наприклад, майже всі комівояжери перевищать свої
кв о ти на 50%, то, очевидно, це занадто низька квота, і вона не може
служити стандартом прийнятої результативності. Успішно діючі
організації часто п о винні переглядати свої стандарти в бік
підвищення. Крім того, інколи вия в ляється, хоч це і не повинно
відбуватися занадто часто, що плани складені занадто оптимістично.
Тому стандарти треба переглядати в бік зниження. Стандарти, вимоги
яких виконати дуже важко, фактично роблять марними прагнення робочих і
менеджерів досягти сформульованих цілей. Як і у вип а дку з
коригуючими діями різних типів,

Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21