Реферат по теме Загальні підходи та методи роботи з якістю скачать бесплатно, Страница 10 из 11 

Рефераты по теме Международные отношения

Реферат Загальні підходи та методи роботи з якістю

Текст реферата Загальні підходи та методи роботи з якістю

Страница: 10 из 11

контрольних діаграм для індивідуальних значень якості в пробах;
3) спосіб сортування деталей на групи.
Процедура поточного регулювання процесу полягає в тому, що якість
(розмір або інші ознаки) вимірюються точно і дині кожної вибірки
заносят ь ся в контрольну карі у. Для кожної вибірки визначається
середня арифмети ч на величина заміряно ознаки і отримані значення
відмічаються точками на контрольній карті, побудованій за певними
правилами. На карті наносяться лінії, які відповідають верхній і
нижній технічним границям поля допуску і дві границі регулювання
— нижня і верхня. Попадання значення параметра за границю
регулювання означає наявність відхилень, то виходять за границі
допуску, тобто свідчить про присутність в партії дефектних виробів.
Інколи, окрім границь регулювання, наносять ще дві границі
попередження, які свідчать про настання наступаючого розладу процесу.
За характером розміщення точок, що наносяться на графік, можна окремі
порушення в процесі вияснити і ліквідувати до появи браку.
Загальні висновки
У ринковій економіці проблема якості є найважливішим чинником пі д
вищення рівня життя, економічної, соціальної й екологічної безпеки.
Якість — комплексне поняття, що характеризує ефективність усіх
сторін діяльності: розробка стратегії, організація виробництва,
маркетинг і ін. Найважливішою складовою всієї системи якості є якість
продукції.
В історії розвитку систем якості, мотивації можна виділити п ’
ять етапів підходу до якості. Розвиток якості в Україні, у відмінності
від інших країн, розпочався порівняно недавно. Це дозволило врахувати
досвід інших держав, що досягли значних успіхів на цьому шляху.
Успіх організації значною мірою визначається якістю товарів та
послуг. Інакше кажучи, для досягнення успіху в своїй діяльності
організація має з а безпечити конкурентноздатну якість та
конкурентноздатну ціну на свої тов а ри і послуги.
Система менеджменту якості організації базується на застосуванні
процесного підходу. При цьому діяльність організації розглядається як
кер о ваний процес, у якому вхідні матеріальні й інформаційні потоки
перетв о ряться у вихідні потоки продукції.
Для забезпечення заданої якості нових виробів вивчають і організов у
ють надійну базу постачання їх виробництва необхідною сировиною, матер
і алами та комплектувальними виробами. Партнери чи постачальники вихі
д них матеріалів мають бути надійними, забезпечувати не тільки якісну
прод у кцію, але і своєчасно та відповідно до встановлених сторонами
термінів. О с новним правилом, а не гаслом, у виробників виробів має
бути «якість понад усе».
Контроль якості — складова частина управління якістю,
зосереджена на виконанні вимог до якості. Контроль якості –
процес моніторингу конкр е тних результатів проекту для визначення, чи
задовольняють вони відпові д ним стандартам, а також способів
запобігання випадків незадовільних пока з ників.
Контроль якості здійснюється впродовж усього життєвого циклу прое к
ту. Стандарти якості

Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
>