Рефераты по теме Международные отношения

Реферат Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації

Текст реферата Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації

Страница: 10 из 12

уявляє собі ієр а рхію управлінських рівнів;
подруге, принцип "начальник повинен одержувати більше підлеглого"
знайшов своє втілення в рівній питомій вазі доходів груп при
зростаючий п и томій вазі чисельності зверху вниз.
Якщо пояснювати складно: була використана модель структури організ а
ції, описувана вісьма параметрами, з логічним критерієм ефективності,
тобто базується на двох твердженнях:
1) відхилення (по деякому рівні) реальної "Піраміди ефективності" по
ч и сельності працюючих від ідеальної приводить до відхилення від
оптимальної чисельності працюючих (на цьому рівні), отже, призводить
до відхилення від оптимальної інтенсивності праці (на цьому рівні) і
зниженню ефективності р о боти (цього підрозділу організації);
2) відхилення (по деякому рівні) реальної "Піраміди ефективності" по
доходах від ідеальної включає в дію принцип "доходи не по праці" і,
мабуть, приводить до зниження ефективності роботи (цього підрозділу
банку).
Для обґрунтування методики використовувалися емпіричні дані за оста н
ні два роки роботи банку. Практичні результати впровадження методики
(зн а чне збільшення ефективності роботи банку, зростання показників
прибутково с ті і рентабельності) можна також віднести в аргументи за.
Нарешті, відзначимо, що ідеальність обох "Пірамід ефективності"
усуває всі перешкоди мотиваційного процесу (у рамках даної методики) і
приводить до різкого збільшення показників ефективності роботи банку,
що можна поя с нити переважанням у всьому банку мотиваційного принципу
"усі задоволені" і, отже, збільшенням ефективності межрівневої
взаємодії.
Дійсна методика може застосовуватися для широкого кола підприємств і
організацій (можна змінити кількість і класифікацію управлінських
рівнів чи форму "Пірамід ефективності", хоча зміна останніх може
привести до втрати гармонійності і наочності, що відрізняють приведену
методику).
Також відзначимо важливий момент практичної реалізації методики (та й
будьякої математичної моделі): вищий менеджмент, що незримо є
присутнім під час усього процесу аналізу і застосування методики на
практиці, повинний у черговий раз прийняти на себе "важкий тягар" [5]
ухвалення рішення по ві д повідності моделі реальної ситуації в
організації і по впровадженню практи ч них висновків методики.
Нарешті, помітимо, що методика (без істотних змін) може застосовуват
и ся як для одноразового аналізу і коректування структури організації,
так і для оперативного керування структурою банку тривалий час (поки
докорінно не змінитися внутрішнє чи зовнішнє середовище організації).
Висновок.
Чи досягнуті поставлені цілі? Рівень упорядкованості знань автора ку р
сової роботи про системний і математичний підходи до керування,
безсумні в но, підвищився. Чи зробило належне враження виклад методики
покажуть оцінка і рецензія викладача.
Покажчиком вибору теми і каркасом усієї роботи була ідея
"Оригінальної методики аналізу альтернативних підходів до формування
структури організ а ції" при розробці якої був застосований один

Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12