Реферат по теме Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації скачать бесплатно, Страница 10 из 12 

Рефераты по теме Международные отношения

Реферат Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації

Текст реферата Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації

Страница: 10 из 12

уявляє собі ієр а рхію управлінських рівнів;
подруге, принцип "начальник повинен одержувати більше підлеглого"
знайшов своє втілення в рівній питомій вазі доходів груп при
зростаючий п и томій вазі чисельності зверху вниз.
Якщо пояснювати складно: була використана модель структури організ а
ції, описувана вісьма параметрами, з логічним критерієм ефективності,
тобто базується на двох твердженнях:
1) відхилення (по деякому рівні) реальної "Піраміди ефективності" по
ч и сельності працюючих від ідеальної приводить до відхилення від
оптимальної чисельності працюючих (на цьому рівні), отже, призводить
до відхилення від оптимальної інтенсивності праці (на цьому рівні) і
зниженню ефективності р о боти (цього підрозділу організації);
2) відхилення (по деякому рівні) реальної "Піраміди ефективності" по
доходах від ідеальної включає в дію принцип "доходи не по праці" і,
мабуть, приводить до зниження ефективності роботи (цього підрозділу
банку).
Для обґрунтування методики використовувалися емпіричні дані за оста н
ні два роки роботи банку. Практичні результати впровадження методики
(зн а чне збільшення ефективності роботи банку, зростання показників
прибутково с ті і рентабельності) можна також віднести в аргументи за.
Нарешті, відзначимо, що ідеальність обох "Пірамід ефективності"
усуває всі перешкоди мотиваційного процесу (у рамках даної методики) і
приводить до різкого збільшення показників ефективності роботи банку,
що можна поя с нити переважанням у всьому банку мотиваційного принципу
"усі задоволені" і, отже, збільшенням ефективності межрівневої
взаємодії.
Дійсна методика може застосовуватися для широкого кола підприємств і
організацій (можна змінити кількість і класифікацію управлінських
рівнів чи форму "Пірамід ефективності", хоча зміна останніх може
привести до втрати гармонійності і наочності, що відрізняють приведену
методику).
Також відзначимо важливий момент практичної реалізації методики (та й
будьякої математичної моделі): вищий менеджмент, що незримо є
присутнім під час усього процесу аналізу і застосування методики на
практиці, повинний у черговий раз прийняти на себе "важкий тягар" [5]
ухвалення рішення по ві д повідності моделі реальної ситуації в
організації і по впровадженню практи ч них висновків методики.
Нарешті, помітимо, що методика (без істотних змін) може застосовуват
и ся як для одноразового аналізу і коректування структури організації,
так і для оперативного керування структурою банку тривалий час (поки
докорінно не змінитися внутрішнє чи зовнішнє середовище організації).
Висновок.
Чи досягнуті поставлені цілі? Рівень упорядкованості знань автора ку р
сової роботи про системний і математичний підходи до керування,
безсумні в но, підвищився. Чи зробило належне враження виклад методики
покажуть оцінка і рецензія викладача.
Покажчиком вибору теми і каркасом усієї роботи була ідея
"Оригінальної методики аналізу альтернативних підходів до формування
структури організ а ції" при розробці якої був застосований один

Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12