Реферат по теме Аналіз використання трудових ресурсів скачать бесплатно, Страница 10 из 21 

Рефераты по теме Международные отношения

Реферат Аналіз використання трудових ресурсів

Текст реферата Аналіз використання трудових ресурсів

Страница: 10 из 21

викори стання для даної мети натуральних показників (випуск продукції
у штуках, тоннах, літрах, метрах тощо), а також вартісних показ ників
і трудових вимірників (через нормогодини).
У фінансовоекономічному аналізі діяльності підприємств натуральні
показники продуктивності праці використовуються рідко, бо підприємства
найчастіше випускають кілька (іноді — десятки) видів продукції,
надають різні послуги, що унеможливлює представлення випуску продукції
через будьяку натуральну величину. Тому за всіх явних недоліків,
притаманних вартісним показникам обсягу продукції, саме вони
найчастіше використовуються в аналізі про дуктивності праці (випуск
товарної продукції в оптових цінах на одного працівника або одного
робітника за рік, квартал, зміну, годи ну). Для уникнення впливу
цінового фактора на аналітичні розрахунки продуктивності праці в
динаміці ціни на продукцію фіксу ються в них на однаковому рівні, що
певною мірою забезпечує можливість аналізу витрат праці на випуск
продукції. Проте найповніше затрати праці характеризуються через
витрати нормова ного робочого часу на випуск продукції у нормогодинах.
У зовніш ньому аналізі показники обсягу виробництва у нормогодинах (і
виробітку на одного робітника у цьому вимірнику) не використову ються,
бо вони охоплюють трудові витрати лише робітниківвідряд ників. У
внутрішньому аналізі вони використовуються для характеристики
продуктивності праці у цехах, на дільницях, а у певних випадках
— по підприємству в цілому.
Аналіз продуктивності праці розпочинається із загальної харак
теристики динаміки цього показника, а також з оцінки виконання
бізнеспланових накреслень щодо зростання продуктивності праці.
Скориставшись показниками діяльності заводу металовиробів, скла демо
аналітичну таблицю (табл. 2.3 ).
Таблиця 2.3 Аналітичні показники діяльності заводу металовиробів
Показник діяльності Базовий рік Звітний рік Бізнесплан, у % до
базовог о року Звітний
рік до базово го
року, %
Виконання бізнесплану за бізнеспланом у зістав них ці нах фактич но
Товарна продукція у цінах звітного року, тис. грн 26 030 33456 31 166
128,5 119,7 93,2 Середньооблікова чисельність основного персоналу,
осіб у тому числі :
робітників 2402
1829 2892
2213 2796
2159 120,4
121,0 116,4
118,0 96,7
97,7 Продовження таблиці 2.3
Показник діяльності Базовий рік Звітний рік Бізнесплан, у % до
базовог о року Звітний
рік до базово го
року, %
Виконання бізнесплану за бізнеспланом у зістав них ці нах фактич но
Середньорічний виробіток, грн:
одного працівника
одного робітника
10 837
14 232
11 568
15 118
11 146
14435
106,7
106,2
102,9
101,4
96,4
95,5 Питома вага робітників
У середньообліковій чи с ельності персоналу, %
76,1
76,5
77,2
100,5
101,5
100,9
Наведені дані свідчать про те, що за звітний рік підприємство
спромоглося досягти підвищення продуктивності праці (за випус ком
продукції у розрахунку на одного працівника) порівняно з базовим роком
на 2,9 %, але не досягнуто росту

Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21