Реферат по теме Лекции по капиталу скачать бесплатно, Страница 10 из 13 

Рефераты по теме Международные отношения

Реферат Лекции по капиталу

Текст реферата Лекции по капиталу

Страница: 10 из 13

шляхом: випуску нових акцій (додат ковий випуск акцій); збільшення
номінальної вартості акцій; реінвес тування дивідендів; дооцінки
основних засобів; обміну облігацій на акції.
1. Додатковий випуск акцій .
Такий випуск акцій можливий за умови, що попередні випуски акцій
повністю оплачені за вартістю, не нижчою від номінальної. Додаткові
акції випускаються з номінальною вартістю акцій попередніх випусків, і
передплата на них проводиться на загальних засадах.
Основним джерелом збільшення статутного капіталу, яке оформ ляється
додатковим випуском акцій, є додаткові внески передплат ників
(акціонерів).
2. Збільшення номінальної вартості акцій .
Ця операція, на відміну від консолідації, при якій статутний капі тал
залишається незмінним, приводить до збільшення статутного капіталу
товариства зі збереженням кількості випущених акцій, складу акціонерів
та підвищення ринкової вартості акцій.
Джерелом збільшення статутного капіталу товариства, яке може
оформлятись збільшенням номінальної вартості акцій, є:
а) реінвестування дивідендів. Реалізація такого заходу
акціонерним товариством зумовлюється потр
ебою у збереженні
обігового капіталу, зниженні ринкової ціни акції шляхом збільшення їх
кількості та збільшенні зареєстрованого капіталу.
Як правило, механізм реінвестування дивідендів (повне або част кове)
передбачає виплату дивідендів простими акціями на про порційній основі
(кожний акціонер отримує додаткові акції відповід но до відсотка
акцій, якими він володіє).
б) індексація вартості основних засобів . Акціонерне товариство
має

право збільшити статутний капітал на суму індексації первісної вар
тості основних засобів, зменшеної на суму зносу на них шляхом випуску
додаткової кількості акцій існуючої номінальної вартості або шляхом
випуску акцій нової номінальної вартості. Додаткова кількість акцій
розподіляється серед акціонерів пропорційно до їх частки у ста тутному
фонді акціонерного товариства;
в) конвертація облігацій в акції . Акціонерні товариства вдаються
до конвертації облігацій (довгостро
кова заборгованість товариства)
в акції не тільки для збільшення власного капіталу і збереження
обігових коштів, а й для погашення кредиторської заборгованості за
облігація ми та покращання структури балансу.
І Варто зазначити, що умови конвертації входять до загальних зо
бов'язань емітента облігацій. Тобто, ще при випуску облігацій вста
новлюються: термін, упродовж якого можна здійснювати такий обмін, курс
обміну облігацій на акції, вид акцій, на які може бути обміняна
облігація. До того ж, конвертація облігацій є лише правом власника
облігації. Тому виконання умов конвертації емітентом за бажанням
власника облігації є обов'язковим.
Механізм конвертації облігацій в акції є подібним до збільшення
статутного капіталу при випуску додаткових акцій. Тобто товариство
реєструє збільшення статутного капіталу на суму номінальної вартості
додатково випущених акцій для обміну їх на облігації.
Облігаційні

Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13