Реферат по теме методы коллективного решения проблем скачать бесплатно, Страница 10 из 20 

Рефераты по теме Международные отношения

Реферат методы коллективного решения проблем

Текст реферата методы коллективного решения проблем

Страница: 10 из 20

кожну ситуацію як змагання волі, де той, хто виявляє крайню позицію,
вперто стоїть на своєму. Він ігнорує етичні норми і хоче досягти лише
перемоги, але його дії спо нукають опонента також зайняти жорстку
позицію. Розв'я зання проблеми затягується, в учасників переговорів
псуєть ся настрій, а отже, і відносини.
Переговори як форма колективного обговорення передбачають три стадії
:
а) аналіз ситуації, тобто проблем учасників, їхніх емоцій, відносин,
інтересів, можливих варіантів прий няття рішення;
б) планування;
в) дискусія.
Готуючись до переговорів, доцільно відвести певний час для
попереднього аналізу позицій та інтересів їхніх учас ників — це
буде запорукою успіху. Його слід робити відпо відно до принципів
ведення переговорів:
а) розмежування учасників і предмета обговорення;
б) урахування інтересів обох сторін, а не їхніх позицій;
в) аналіз усіх можливих варіантів розв'язання проблеми;
г) визначення певного крите рію для прийняття рішення.
Під час переговорів люди поводяться порізному і, готую чись до них,
вивчають не лише психологію й репутацію парт нерів, а й манеру їхньої
поведінки. Для досягнення успіхів у обговоренні неабияке значення має
те, яке враження справлять його учасники один на одного. Не можна
забувати про одяг, приміщення, умови проведення переговорів.
Оскільки нерідко ба жання зберегти добрі стосунки є важливішим, аніж
резул ь тат переговорів, доцільно:
а) проаналізувати характер відносин між учасниками пе реговорів, а
також свої і, по можливості, чужі почуття. Якщо є негативні емоції в
якоїсь із сторін або в обох, доцільно своє часно розрядитися, щоб не
спалахували пристрасті. Для цьо го можна пожартувати, використати
якісь жести, змінити інтонацію або вибачитись;
б) якщо відчувається непорозуміння, треба спокійно ви слухати іншого
(можна попросити, щоб він повторив най важливіші думки), а потім у
разі потреби уточнити, нейтра лізувати, спростувати його аргументи;
в) щоб зрозуміти хід думок партнерів, варто поставити себе на їхнє
місце, а потім спільно обговорювати проблему.
Треба пам'ятати, що за протилежними позиціями учас ників переговорів
стоять їхні потреби, цінності, інтереси, які або надто різняться, або,
навпаки, можуть бути схожими. Нерідко побутує думка про те, що в
опонента, який спростовує ваш погляд, інтереси обов'язково будуть
протилежні до ва ших. Однак вони якраз можуть збігатися з ними.
Виявити інтереси не завжди легко, бо вони можуть бути замаскованими.
Але це всетаки варто зробити, поставивши себе на місце іншого і
запитати: "чому так?" або "чому ні?"
Щоб отримати позитивний резуль тат, на предмет обговорення подивитись
очима різних людей, іноді сторонніх. Можна також поділити проблему на
кілька частин і приймати рішення поетапно.
Запропоновані учасниками переговорів варіанти рішення можуть бути
різні: сильні (суттєві, постійні, всеохоплюючі, остаточні, безумовні,
зобов'язуючі, першорядні) та слабкі (про цедурні, тимчасові, часткові,
умовні, другорядні). Але в

Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20