Реферат по теме Учет и аудит основных средств и эффективности их использования в условиях функционирования АРМ бухгалтера скачать бесплатно, Страница 10 из 21 

Рефераты по теме Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Реферат Учет и аудит основных средств и эффективности их использования в условиях функционирования АРМ бухгалтера

Текст реферата Учет и аудит основных средств и эффективности их использования в условиях функционирования АРМ бухгалтера

Страница: 10 из 21

документах на оплату.
Відновлювальна вартість дорівнює витратам на будівництво чи придбання
даного об'єкта основних засобів у сучасних умовах за діючими цінами на
момент переоцінки. Відновлювальна вартість основних засобів
визначається шляхом переоцінки на певну дату.
В процесі експлуатації основні засоби поступово зношуються
(амортизуються). Сума їх зносу обліковується окремо. Різниця між
первісною або відновлювальною вартістю і сумою зносу (амортизації)
називається залишковою вартістю.
Бухгалтерський облік повинен забезпечити контроль за наявністю і
збереженням основних засобів і виконати такі завдання:
своєчасне і правильне документальне оформлення руху основних засобів
і реєстрація цих змін на рахунках бухгалтерського обліку, розрахунок і
реєстрація суми зносу (амортизації) основних засобів, контроль за
правильним відображенням в обліку затрат на ремонти основних засобів,
точне визначення результатів ліквідації основних засобів, отримання
достовірних даних для складання звітності по основних засобах.
Терміни, що наведені в положеннях (стандартах) бухгалтерського
обліку, мають таке значення:
Амортизація — систематичний розподіл вартості, яка
амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного
використання (експлуатації).
Вартість, яка амортизується,— первісна або переоцінена вартість
необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.
Група основних засобів — сукупність однотипних за технічними
характеристиками, призначенням та умовами використання необоротних
матеріальних активів.
Зменшення корисності — втрата економічної вигоди в сумі
перевищення залишкової вартості активу над сумою очікуваного
відшкодування.
Знос необоротних активів — сума амортизації об'єкта необоротних
активів з початку їх корисного використання.
Ліквідаційна вартість — сума коштів або вартість інших активів,
яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації)
необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання
(експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем
(ліквідацією).
Основні засоби — матеріальні активи, які підприємство утримує з
метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів,
надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення
адміністративних і соціальнокультурних функцій, очікуваний строк
корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або
операційного циклу, якщо він довший за рік).
Об'єкт основних засобів — закінчений пристрій з усіма
пристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно
відокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостійних
функцій, чи відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів
одного або різного призначення, що мають для їх обслуговування
загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент,
унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс
— певну роботу тільки в складі комплексу, а не

Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21