Реферат по теме Отчёт по практике на Херсонском электромеханическом заводе скачать бесплатно, Страница 2 из 14 

Рефераты по теме Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Реферат Отчёт по практике на Херсонском электромеханическом заводе

Текст реферата Отчёт по практике на Херсонском электромеханическом заводе

Страница: 2 из 14

Загальний капітал є валютою балансу . В нашому випадку вона дорівнює
10 197,7 тис. грн.
Види капіталів підприємства за формою балансу до прийняття П(С)БО 2
наведено на рис.1.
Актив Пасив
Баланс (загальний капітал ) Баланс (загальний капітал)
Рис. 1 Склад і структура бухгалтерського балансу
до прийняття П(С)БО 2 ”Баланс” .
РОЗДІЛ 3 ЕМІСІЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Статутний фонд АТ ”Електромех” становить 138 900 грн.
Статутний фонд підприємства поділено на 66 142 шт. акцій з номінальною
вартістю 2,10 грн. кожна.
Товариство випускало прості іменні акції у кількості 60 851 шт. на
суму 127 700 грн. це становить 92 % від статутного фонду . Був також
випуск привілейованих акцій на суму 11 200 грн. що становить 8% у
кількості 5 290 шт.
Загальна частка привілейованих акцій у структурі статутного фонду не
може перевищувати 10%. Норма дивідендів на одну привілейовану акцію
становить 51% від номінальної вартості.
Підприємство випускає тільки іменні акції РОЗДІЛ 4 ВИРУЧКА ВІД
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

Прибуток підприємства формується у результаті надходжень від
господарської діяльності після:
покриття матеріальних та прирівняних до них видатків;
видатків з оплати праці;
-сплати відсотків по кредитам;
внесення до бюджету передбачених платежів.
Виручка від реалізації товарів , робіт та послуг на АТ
”Електромех” за 1999р. становила 28 992 000 грн. Від
покупців було отримано авансів на суму 1 870 000 грн. Повернення сум
виданих підзвітним особам становило 740 000 грн.
За 2000 рік виручка від реалізації склала 39 013 тис. грн. ПДВ склав
4 711,4 тис. грн. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 34
301,6 тис. грн.
Валовий прибуток склав 11 249,6 тис.грн. Від операційної діяльності
прибуток
склав 5 368,3 тис. грн. , інші доходи 225,2 тис. грн.
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування 5 536,3 тис. грн.
Податок на прибуток від звичайної діяльності 1 855,6 тис. грн.
РОЗДІЛ 5 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1Аналіз валюти бухгалтерського балансу
Для загальної оцінки фінансового стану складається спрощений баланс ,
в якому об’ єднують в окремі групи однорідні статті. При
побудові спрощеного балансу зменшується число статей балансу чим
підвищується його наочність і полегшується його аналіз.
Попередню оцінку фінансового стану підприємства можна зробити на
основі виявлення „хворих” статей балансу:
· наявності в балансі суми по рядку 350 „Непокритий збиток”
яка свідчить про вкрай незадовільну роботу підприємства і в результаті
цього його вкрай незадовільний фінансовий стан ;
· наявністю сум за дебіторською заборгованістю, не сплаченою в строк
;
·наявністю сум за статтею „Інші оборотні активи” (ряд 250)
;
· наявності простроченої кредиторської заборгованості.
На основі діючого балансу АТ „Електромех” побудуємо
спрощений баланс (табл.. 1)
Із таблиці 1 видно , що товариство значно покращило своє

Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14