Рефераты по теме Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Реферат Отчёт по практике на Херсонском электромеханическом заводе

Текст реферата Отчёт по практике на Херсонском электромеханическом заводе

Страница: 6 из 14

свідчать про більш стійкий стан товариства , що склався на кінець
року.
3 Аналіз джерел власних коштів.
При подальшому аналізі необхідно вивчити динаміку і структуру
власного та позикового капіталу , з’ ясувати причини змін
окремих їх складових і дати оцінку цим змінам за аналізований період.
На базі звіту про власний капітал АТ „Електромех” складемо
аналітичну таблицю для вивчення складу і структури власного капіталу
товариства (табл..3)
Таблиця 3
Склад і структура власного капіталу АТ „Електромех”
№ Показники Статутний капітал Інший додатковий капітал
Резерв
ний капітал Нерозподілений прибуток Разом А Б 1
2 3 4 5
1 Залишок на початок року:
1.1 тис.грн.
1.2 за питомою вагою, %
138,9
1,8
7 391,7
96,8
34,7
0,5
72,7
0,9
7 638,0
100,0 2 Переоцінка активів :
дооцінка основних засобів , тис.грн. ----12 735,2 --------12
735
,2 3 Чистий прибуток за звітний рік, тис.грн. ------------3
680,7 3 68
0,7 4 Виплати дивідендів, тис.грн
------------(437,4) (437,4)
5 Залишок на кінець року :
5. 1 тис.грн.
5.2 за питомою вагою, %
138,9
0,6
20 126,9
85,2
34,7
0,2
3 316,0
14,0
23 616,5
100,0 6 Відхилення :
6.1 абсолютне , тис.грн (ряд 5.1 – 1.1)
6.2 відносне, % (ряд 6,1 : 1,1 х 100%)
6,3 за питомою вагою, % (ряд 5,2-1,2) --------1.2 + 12 735.2
+172.3
11.6 ------0.3 + 3 243.3
+ 4 461.2
+ 13.1 + 15 978.5
+ 209.2
*
Як видно з таблиці 3 , більш як втричі зросла величина власного
капіталу – з 7 638 тис. грн. до 23 616 тис. грн.
Це відбулося за рахунок збільшення іншого додаткового капіталу на 12
375 тис. грн. (дооцінка основних засобів) і нерозподіленого прибутку
– 3 243,2 тис. грн.(чистий прибуток за звітний період склав 3
484,3 тис. грн., виплати дивідендів – 241,1 тис. грн.) за
незмінної величини статутного та резервного капіталу . Відповідно
відбулися зміни і в його структурі (рис. 2)
Рис. 2 Структура власного капіталу АТ „Електромех”.
Найбільшу питому вагу має інший додатковий капітал , хоча його
величина і зменшилася з 96,8% до 85,2%, зросла частка нерозподіленого
прибутку з 0,9% до 14%. Відповідно незначно знизилася питома вага
статутного та резервного капіталу. Результати аналізу динаміки складу
і структури власного капіталу заслуговують позитивної оцінки.
4 Аналіз джерел позикових коштів
Окремо розглядаються динаміка та структура позикових коштів. Для
цього складається аналітична таблиця (табл.. 4)
Таблиця 4
Склад і структура позикових коштів АТ „Електромаш”
№ Показники На початок року На кінець року Відхилення( +,-)
тис. грн.. питома вага, % тис. грн.. питома вага, % тис. грн.. За
питомою вагою, %
А Б 1 2 3 4 5 6 1 Довгострокові
зобов’ язання 279,6


Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14