Реферат по теме Отчёт по практике на Херсонском электромеханическом заводе скачать бесплатно, Страница 7 из 14 

Рефераты по теме Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Реферат Отчёт по практике на Херсонском электромеханическом заводе

Текст реферата Отчёт по практике на Херсонском электромеханическом заводе

Страница: 7 из 14

11,0 135,8 7,2 143,8 3,8 2 Короткострокові кредити банків 400
15,6 300 16,0 -100 +0,4
3 Поточна заборгованість за
довгостроковими зобов’ язаннями 85,5 3,4 60,0
3,2 25,5
0,2
4 Кредиторська заборгованість 1 764,4 68,9 1 339,7 71,4
427,7 +
2,5 5 Інші поточні зобов’ язання 27,2 1,1 40,9
2,2 + 13,7 + 1,1
6 Всього залучених коштів 2 559,7 100,0 1 876,4
100,0 683,3 *
Розглянемо склад і структуру позикових коштів АТ
”Електромех”.
Як видно з таблиці товариство використовує у своїй діяльності як
довгострокові , так і поточні позикові кошти. За звітний період їх
величина зменшилася на 683,3 тис. грн.. , або на 26,7% (683,3 : 2
559,7 х100). Це відбулося за рахунок зменшення кредиторської
заборгованості на 422,7 тис. грн., довгострокових зобов’ язань
на 143,8 тис. грн. , короткострокових кредитів банків на 100 тис.
грн..та незначного зменшення поточної заборгованості за
довгостроковими зобов’ язаннями на25,5 тис. грн. при незначному
зростанні інших поточних зобов’ язань на 13,7 тис. грн. В складі
позикових коштів на більшу питому вагу має кредиторську
заборгованість, яка зросла за звітний період на 12,5 % (з 68,9 % на
початок року до 71,4 % на кінець року). Короткострокові кредити банків
на кінець року склали 16 %, довгострокові зобов’ язання 7,2 %
від загальної величини позикового капіталу. Незначне місце посідають
поточна заборгованість за довгостроковими зобов’ язаннями та
іншим поточним зобов’ язанням.
5 Аналіз прибутковості .
Серед показників ефективності діяльності господарюючого суб’
єкта важливе місце за умов ринку посідають показники ефективності
використання капіталу, які відображають швидкість (прискорення або
уповільнення ) руху капіталу та його віддачу.
У світовій практиці широкого застосування набув узагальнюючий
показник міри ефективності використання капіталу – прибутковість
(дохідність, рентабельність).
Коефіцієнт прибутковості визначається відношенням прибутку до
капіталу, що інвестується, і розраховується за формулою:
, (4)
де : КПкоефіцієнт прибутковості;
П – прибуток;
К – капітал.
На сьогодні не існує єдиного загальноприйнятого показника ефективності
капіталу для розрахунку коефіцієнта прибутковості.
У чисельнику формули може бути балансовий, операційний чистий
прибуток, у знаменнику – середні показники загального капіталу (
загальні активи ), основного капіталу (довгострокові активи),
оборотного капіталу (поточні активи).
При розрахунку коефіцієнта прибутковості можуть використовуватися і
дані пасиву балансу. Таким чином, можна знайти коефіцієнт
прибутковості загального, власного, акціонерного, перманентного
капіталів .
Вибір бази розрахунку показника прибутковості залежить від
поставленої мети аналізу.
Коефіцієнт прибутковості, розрахований для основного та оборотного
капіталу, дасть змогу володіти інформацією про ефективність інвестицій
в ці активи. У разі розрахунку

Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14